Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2011;65(3): 183 -189

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ CTA A PERFUZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU (KLID/ZÁTĚŽ) S VYUŽITÍM OFF-LINE FÚZE OBRAZOVÉ DOKUMENTACE U PACIENTŮ S RECIDIVOU KLINICKÝCH PŘÍZNAKŮ ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ

COMPARISON OF CORONARY CTA AND STRESS/REST MYOCARDIAL PERFUSION SCAN (OFF-LINE IMAGE FUSION) IN PATIENTS WITH RECURRENT CORONARY ARTERY DISEASE

Jan Baxa, Jiří Ferda, Alexandr Malán, Jan Záhlava, Boris Kreuzberg
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
Práce byla prezentována jako vědecké sdělení na výročním kongresu ESCR (European Society of Cardiac Radiology), Amsterdam, Nizozemí, 27. - 29. 10. 2011.
SOUHRN

Baxa J, Ferda J, Malán A, Záhlava J, Kreuzberg B. Porovnání výsledků CTA a  perfuzní scintigrafie myokardu (klid/zátěž) s využitím off-line fúze obrazové dokumentace u pacientů s recidivou klinických příznaků ischemické choroby srdeční

Cíl. Cílem této retrospektivní studie bylo porovnat výsledky CT angiografie (CTA) srdce a perfuzní scintigrafie myokardu provedeného kombinovaným protokolem v klidu a zátěži u osob sledovaných pro ischemickou chorobu srdeční (ICHS) s recidivou klinické symptomatologie.

Metoda. Celkem byla analyzována vyšetření 63 osob (47 mužů, průměrný věk 64,2, věkové rozmezí 37-84), kterým byla v krátké době provedena CTA srdce a  perfuzní scintigrafie myokardu v klidu a zátěži technikou SPÉCT (99mTc-MIBI). V 42 případech se jednalo o osoby po chirurgické revaskularizaci, osm osob prodělalo v minulosti invazivní koronarografii s provedením PTA, 13 osob s  diagnózou ICHS bylo doposud léčeno pouze medikamentózně. Hlavním cílem analýzy pomocí off-line fúze bylo v případě záchytu zátěží podmíněné ischémie nalézt korespondující stenózu nebo uzávěr koronární tepny či bypassu. Dále byla provedena srovnávací analýza detekce zátěží podmíněné ischémie a hemo dynamicky významných změn koronárních bypassů či vlastního koronárního řečiště mimo oblasti zásobené bypassy s cílem posoudit úspěšnost CTA.

Výsledky. Všeobecná shoda nálezů obou modalit dosáhla 84,5 %. U osob s  koronárními bypassy dosáhla shoda hodnoty 92,8 %.

Senzitivita CTA v v průkazu korespondujících změn k perfuzním defektům byla 94, 8% (specificita 66,7%, pozitivní prediktivní hodnota 82,2% a negativní prediktivní hodnota 88,9 %). V podskupině osob s koronárními bypassy byla senzitivita 100%.

U 46 osob (73,1%) byla CTA jedinou zobrazovací metodou bez nutnosti doplnění invazivní koronarografie. 16 osob (26,9%) bylo indikováno také k invazivní koronarografii, v 10 případech s implantací stentu. U dvou pacientů byla provedena na základě nálezů chirurgická revaskularizace.

Závěr. Naše práce prokázala výhody sekvenčního provedení CTA a perfuzní scintigrafie metodou SPÉCT při vyšetřování osob s recidivou klinické symptomatologie ICHS. Zejména u osob po chirurgické revaskularizaci je CTA velmi vhodnou metodou k morfologickému posouzení případných perfuzních defektů myokardu. CTA dosáhla vysoké senzitivity u osob s nálezem zátěží podmíněné ischémie. CTA byla ve většině případů jedinou zobrazovací metodou bez nutnosti doplnění invazivní koronarografie.

Klíčová slova: CTA srdce, scintigrafie myokardu, fúze obrazové dokumentace, recidiva ischemické choroby srdeční.

SUMMARY

Baxa J, Ferda J, Malán A, Záhlava J, Kreuzberg B. Comparison of coronary CTA and stress/rest myocardial perfusion scan (offline image fusion) in patients with recurrent coronary artery disease

Aim. Aim of this retrospective study was to define the feasibility of coronary CTA (cCTA) in combination with stress/rest myocardial perfusion scan (MPS) in patients with recurrence of coronary artery disease (CAD).

Method. We performed retrospective evaluation of 63 patients with known CAD (42 patients after bypass surgery - CABG, 8 patients after PTCA and 13 patients with conservative therapy). All patients underwent cCTA (dual source CT somatom Definition, Siemens, Germany) and stress/rest MPS (using (99mTc-MIBI) due to new-onset of CAD symptoms within a time period of 3 months. 37 patients underwent cCTA before MPS whereas 26 patients were indicated on the base of results of MPS. In analysis we concentrated on agreement between both methods, concretely if cCTA proved involvement (hemodynamic stenosis or complete occlusion) of coronary branch or CABG corresponding with localization of stress induced perfusion defect.

Results. Generally agreement between methods was 84.5%, in the group of patients after CABG was almost 92.8%. In 46 patients (73.1%) was cCTA only imaging method and subsequent invasive coronary angiography (ICA) was not performed, 10 patients subsequently underwent the stent implantation and 2 patients were indicated to CABG. Sensitivity of cCTA in proving correspondent changes with perfusion defects was 94.8% (specificity 66.7%, PPV 82.2% and NPV 88.9%). In group of patient after CABG was sensitivity of cCTA 100%.

Conclusion. Combination of cCTA and MPS is beneficial in patients with recurrent coronary artery disease. In our study cCTA proved excellent capability to define cause or predict stress induced myocardial perfusion defects in symptomatic patients.

Key words: coronary CTA, myocardial perfusion scan, offline vision, recurrent CHD.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět