Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2011;65(3): 177 -182

POROVNÁNÍ KLASICKÉHO REKONSTRUKČNÍHO ALGORITMU FILTROVANÉ ZPĚTNÉ PROJEKCE (FBP) A ALGORITMU ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE (IRIS)

COMPARISON OF THE FILTERED BACK PROJECTION RECONSTRUCTION ALGORITHM ANDTHE ITERATIVE RECONSTRUCTION ALGORITHM (IRIS)

Petra Kozubíková1, Martin Horák2
1 Oddělení lékařské Fyziky Nemocnice Na Homolce, Praha
2 Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
SOUHRN

Kozubíková P, Horák M. Porovnání klasického rekonstrukčního algoritmu filtrované zpětné projekce (FBP) a algoritmu iterativní rekonstrukce (IRIS)

Cíl. Cílem studie bylo posoudit možnosti IRIS (iterativní rekonstrukce v  obrazovém prostoru) algoritmu z hlediska redukce šumu v obraze a efektivní dávky.

Metoda. Bylo vyhodnoceno celkem 85 pacientů, kteří podstoupili CT vyšetření (plic, břicha a mozku) s rekonstrukcí snímků pomocí IRIS algoritmu, a podobná skupina 95 pacientů, jejichž snímky byly rekonstruovány filtrovanou zpětnou projekcí (FBP). Referenční součin proudu a expozičního času byl pro skupinu s  IRIS algoritmem v původních užívaných protokolech snižován tak, aby kvalita snímku na základě subjektivního posouzení radiologa byla zachována. Obě skupiny byly porovnány z hlediska množství šumu na snímku, poměru signálu a  šumu a efektivní dávky, kterou pacient během vyšetření obdrží.

Výsledky. Ukázalo se, že u vyšetření břicha je možné radiační zátěž pacienta snížit až o 50 %, aniž by došlo ke zhoršení kvality snímku. Na druhou stranu pro vyšetření mozku se podařilo dosáhnout snížení průměrné efektivní dávky pouze o 23 %.

Závěr. Z tohoto důvodu by měla obdobná měření a optimalizace vždy předcházet uvedení nového rekonstrukčního algoritmu do klinické praxe.

Klíčová slova: FBP, IRIS, iterativní rekonstrukce, filtrovaná zpětná projekce, CT, efektivní dávka.v

SUMMARY

Kozubíková P, Horák M. Comparison of the filtered back projection reconstruction algorithm and the iterative reconstruction algorithm (IRIS)

Aim. The aim of this study was to assess the possibilities of IRIS (Iterative reconstruction in Image Space) algorithm in noise reduction and potential dose reduction.

Method. A total of 85 patients clinically underwent CT examination (chest, abdomen, brain) with IRIS reconstruction and similar groups of 95 patients with Filtered Back Projection (FBP) reconstruction were evaluated. The reference tube current product in original CT protocols was modified for IRIS algorithm according to the subjective image quality. Two reconstruction algorithms were compared in terms of image noise, signal to noise ratio and effective dose.

Results. It was demonstrated that with the novel approach the mean effective dose reduction up to 50% for CT examination of the abdomen did not lead to image quality degradation. However, to retain the quality of CT images of the brain it was accomplished mean effective dose reduction only of 23%.

Conclusion. For this reason such measurements and similar optimization should precede to introduction of any new reconstruction algorithm into clinical routine.

Key words: FBP, IRIS, iterative reconstruction, filtered back projection, CT, effective dose.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět