Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2011;65(4): 298 -306

POSTAVENIE ZOBRAZOVACÍCH METÓD PRED KOCHLEÁRNOU IMPLANTÁCIOU

THE ROLE OF IMAGING MODALITIES IN COCHLEAR IMPLANT PLANING

Katarína Slávikova1, Zuzana Bilická2, Zuzana Kabátová3, Milan Profant3
1 I. Rádiologická klinika LF UK a UNB, Bratislava, Slovenská republika
2 Rádiológia s.r.o, Bratislava, Slovenská republika
3 I. Otorinolaryngologická klinika LF UK, UNB a SZU, Bratislava, Slovenská republika
SÚHRN

Slávikova K, Bilická Z, Kabátová Z, Profant M. Postavenie zobrazovacích metód pred kochleárnou implantáciou

Zobrazenie sluchového nervu a vnútorného ucha ako aj vyšších centier sluchovej dráhy pred kochleárnou implantáciou pomocou MR a/alebo CT je v dnešnej dobe štandardom. Stav vnútorného ucha má zásadný vplyv na výsledok kochleárnej implantácie (Kí). U väčšiny kandidátov na Kí je hluchota spôsobená poruchou funkcie Cortiho orgánu v inak anatomicky diferencovanom uchu so zachovaným počtom gangliových buniek a vlákien sluchového nervu. Úlohou zobrazovacích metód je prispieť k určeniu príčiny hluchoty a identifikovať anatomické podmienky pre samotný chirurgický výkon. V článku sme sa zamerali na spektrum patologických nálezov spánkovej kosti, vnútorného ucha a sluchového nervu, s  ktorými sa môžeme stretnúť a na ktoré pred kochleárnou implantáciou treba upozorniť. Predoperačné zistenie abnormalít na úrovni vnútorného a prípadne stredného ucha, dáva chirurgovi možnosť implantovať vhodné ucho, naplánovať chirurgický postup a vybrať správny typ elektródy na implantáciu.

Kľúčové slová: kochleárny implantát, malformácia vnútorného ucha, meningitída, otoskleróza, sluchový nerv.

SUMMARY

Slávikova K, Bilická Z, Kabátová Z, Profant M. The role of imaging modalities in cochlear implant planing

CT and/or MR imaging of acoustic nerve, inner ear and superior centers of acoustic pathway is a gold štandard before planned cochlear implantation. Condition of inner ear plays an important role in determining the outcome of cochlear implantation (CI). Most of the candidates for CI lost their hearing by impairment of the Corti organ, in otherwise anatomically normal ear with normál number of ganglion cells and fibers of acoustic nerve. Role of imaging is help to find the cause of deafness and identify anatómie conditions before surgical intervention. In this article we are trying to review different pathologic conditions of temporal bone, inner ear and acoustic nerve that are important to identify before cochlear implantation. Detection of abnormality in inner or middle ear gives surgeon a possibility to implant in a proper part of ear, pian the specific surgical techinque and determine the right type of eleetrode for implantation.

Key words: cochlear implant, inner ear malformation, meningitis, otosclerosis, cochlear nerve.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět