Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2011;65(4): 289 -297

PATOLOGICKÉ STAVY STREDNÉHO UCHA V CT A MR OBRAZE

PATHOLOGIC CONDITIONS OF THE MIDDLE EAR IN COMPUTED TOMOGRAPHY AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING

Katarína Slávikova1, Zuzana Bilická2, Zuzana Kabátová3, Milan Profant3
1 I. Rádiologická klinika LF UK a UNB, Bratislava, Slovenská republika
2 Rádiológia s.r.o, Bratislava, Slovenská republika
3 I. Otorinolaryngologická klinika LF UK, UNB a SZU, Bratislava, Slovenská republika
SÚHRN

Sláviková K, Bilická Z, Kabátová Z, Profant M. Patologické stavy stredného ucha v CT a MR obraze

CT s vysokým rozlíšením (HRCT) sa stalo metódou voľby v  zobrazovaní a diagnostike ochorení stredného ucha a prevodovej poruchy sluchu. Pomocou HRCT dokážeme detailne popísať anatómiu spánkovej kosti, patológiu stredného ucha (otitis média chronica, cholesteatóm a ich komplikácie) a  traumatické zmeny. Magnetická rezonancia má naopak vysoké rozlíšenie mäkkých tkanív, preto ju využívame k diferenciálnej diagnostike mäkkotkanivovej masy stredného ucha zobrazenej na CT, k odlíšeniu reziduálneho ochorenia alebo recidívy v teréne pooperačných zmien a k zobrazeniu intrakraniálnych komplikácií akútnej a chronickej otitídy CT a MR sú komplementárnymi zobrazovacími metódami, pomáhajú stanoviť správnu diagnózu, ktorá je pre klinika dôležitá z hľadiska stratégie liečby. V publikácii uvádzame spektrum patológií stredného ucha, s ktorými sa pri zobrazení spánkovej kosti môžeme stretnúť a na ktoré treba myslieť.

Kľúčové slová: difúzne vážené obrazy, cholesteatóm, glomus tumor, schwanóm, stredoušná dutina.

SUMMARY

Sláviková K, Bilická Z, Kabátová Z, Profant M. Pathologic conditions of the middle ear in computed tomography and magnetic resonance imaging

High resolution computed tomography (HRCT) is a modality of choice in diagnostic imaging of middle ear pathology and conductive hearing loss. It enables to image a detail anatomy of temporal bone, pathology of middle ear (e.g. chronic otitis média, cholesteatoma and their complications) and traumatic changes in this area. On the other hand, magnetic resonance imaging (MRI) enables a high resolution of soft tissue structures. It is used in imaging of soft tissue masses in middle ear cavity previously diagnosed on CT, differentiating residual disease or recurrence in postoperative ear, and in imaging of intracranial complications of acute and chronic otitis. CT and MRI are complementary imaging modalities in helping the clinicians to determine the proper strategy for patient treatment. In this article we are listing a  spectrum of different pathologic conditions of inner ear.

Key words: cholesteatoma, diffusion weighted images, glomus tumor, middle ear cavity, schwannoma.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět