Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2011;65(4): 266 -271

PSEUDOMYXOM PERITONEA

PSEUDOMYXOMA PERITONEI

Michal Žáčik1, Tatiana Kacvinská1, Blanka Pernická1, Markéta Pospíšková2, Jiří Palíšek1
1 Oddělení zobrazovacích metod Krajská nemocnice T. Bati Zlín, a.s.
2 Onkologické centrum Krajská nemocnice T. Bati Zlín, a.s.
SOUHRN

Žáčik M, Kacvinská T, Pernická B, Pospíšková M, Palíšek J. Pseudomyxom peritonea

Cíl. Pseudomyxom peritonea je velmi vzácné semimaligní onemocnění. Záměrem našeho sdělení je pojednání o typickém nálezu, možnostech léčby a komplikacích.

Metoda. Nedávné případy z našeho pracoviště ilustrují patognomické znaky nemoci v CT obrazu, obvyklý klinický nález, průběh onemocnění i svízelnost jeho léčby. Ve dvou našich kazuistikách je příčinou pseudomyxomu peritonea mucinózní cystadenom appendixu, v jednom appendikální low grade cystadenokarcinom, v posledním případě mucinózní cystadenokarcinom neznámého původu. U prvního pacienta se navíc objevila raritní komplikace - metastatická ložiska intrathorakálně.

Závěr. Pseudomyxom peritonea je klinický syndrom, který je způsoben excesivní produkcí gelatinózního ascitu buňkami mucinózního cystadenomu či cystadenokarcinomu různého původu, nejčastěji se však jedná o  tumory appendixu. Typický morfologický nález v zobrazovacích metodách určuje jejich významné místo v diagnostice, stagingu a monitorování výsledků léčby pseudomyxomu.

Klíčová slova: appendix, cystadenokarcinom, cystadenom, gelatinózní ascites, mukokéla, pseudomyxom peritonea.

SUMMARY

Žáčik M, Kacvinská T, Pernická B, Pospíšková M, Palíšek J. Pseudomyxoma peritonei

Aim. Pseudomyxoma peritonei is an uncommon semimalignous disease. The aim of our statement is the discussion about the typical finding, the possibilities of treatment and complications.

Method. The recent findings from our workplace illustrate pathological signs of the disease on CT-scan, usual clinical finding, the progression of the disease and the arduous of its treatment. In two of our cases is the cause of pseudomyxoma peritonei mucinous cystadenoma of the appendix, in one low grade mucinous cystadenocarcinoma and in the last case the mucinuos cystadenoma of unknown origin. There has appeared by the first patient a rare complication - intrathoracic implants lesions.

Conclusion. Pseudomyxoma peritonei is a clinical syndrome that is caused by the excessive production of gelatinous ascites cells mucinous cystadenoma or cystadeno-karcinoma of different origin, but mostly these are the cases of appendix tumors. The typical morphological found in the imaginig methods determines their important place in the diagnostics, staging and the monitoring of the results of the treatment of pseudomyxoma.

Key words: appendix, cystadenocarcinoma, cystadenoma, gelatinous ascites, mucocoele, pseudomyxoma peritonei.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět