Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2011;65(4): 251 -255

CHEMICKÁ ANALÝZA LEDVINNÝCH KONKREMENTŮ POMOCÍ CT S DUÁLNÍ ENERGIÍ ZÁŘENÍ - NAŠE ZKUŠENOSTI

CHEMICAL ANALYSIS OF KIDNEY STONES USING DUAL-ENERGY CT-OUR EXPERIENCE

Alena Bednářová1, Jiří Ferda1, Boris Kreuzberg1, Jiří Klečka2, Milan Hora2
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Urologická klinika LF UK a FN , Plzeň
SOUHRN

Bednářová A, Ferda J, Kreuzberg B, Klečka J, Hora M. Chemická analýza ledvinných konkrementů pomocí CT s duální energií záření - naše zkušenosti

Cíl. Posoudit stupeň korelace výsledků chemické analýzy urolitiázy pomocí výpočetní tomografie s duální energií záření (DECT) s laboratorní chemickou analýzou konkrementů a zhodnotit přínos metody DECT pro klinickou praxi.

Metoda. Celkem 67 pacientů bylo vyšetřeno pomocí DECT s požadavkem na chemickou analýzu již známé či suspektní urolitiázy. K analýze chemického složení konkrementů pomocí DECT jsme využili simultánní expozici 140 kV a 80 kV. Získaná data byla analyzována pomocí programu Syngo Dual Energy Siemens v  modulu Kidney Stones. U 30 pacientů byl následně proveden urologický výkon s  extrakcí litiázy a jejím chemickým rozborem. V tomto souboru jsme pak korelovali výslednou chemickou skladbu urolitiázy získanou oběma metodami.

Výsledky. V souboru 30 pacientů se podařilo prokázat u konkrementů velikosti nad 3 mm 100% senzitivitu a 100% specificitu DECT analýzy. V případě velmi drobné urolitiázy (tj. pod 3 mm) je přesnost detekce 100%, ale schopnost diferenciace na jednotlivé typy urolitiázy snížená na 97 %.

Závěr. Metoda DECT analýzy urolitiázy vykazuje u konkrementů nad velikost 3 mm 100% shodu výsledků v porovnání s chemickou laboratorní analýzou močových konkrementů a má tedy velký přínos pro klinickou praxi, zejména v možnosti včasného zahájení vhodného terapeutického postupu.

Klíčová slova: chemická dekompozice tří materiálů, urolitiáza, výpočetní tomografie s duální energií záření.

Práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM 0021620819.

SUMMARY

Bednářová A, Ferda J, Kreuzberg B, Klečka J, Hora M. Chemical analysis of kidney stones using dual-energy CT - our experience

Aim. To assess the degree of correlation between the results of chemical analysis of urolithiasis using dual energy computed tomography (DECT) with laboratory chemical analysis of stone, and to evaluate the contribution of this method to clinical practice.

Method. Total 67 patients underwent DECT in order to performe the chemical analysis of already known or suspected urolithiasis. To analyze the chemical composition of the stone using DECT, we used the simultaneous exposure to 140 kV and 80 kV. The obtained data were analyzed using software Syngo Siemens Dual Energy in program "Kidney Stones". The method of the analysis was based on a material decomposition algorithm. In 30 patients, the extraction ofthe stone followed and the chemical and crystalograpic analysis was made. The results of virtual chemical analysis and laboratory findings were compared.

Results. In the stones greater than 3 mm, sensitivity and specificity reached 100% using DECT analysis. In the case of very small stone disease (ie. less than 3 mm), the detection reached 100% accuracy, but the ability to differentiate the correct type of stone disease decreased to 97 %.

Conclusion. DECT analysis of urolithiasis shows the stones of size 3 mm with 100% match results in comparison with laboratory chemical analysis of urinary stones and therefore has great benefit for clinical practice, especially early in choosing the appropriate therapeutic procedure.

Key words: three-material decomposition algorithm, urolithiasis, dual-energy computed tomography.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět