Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2012;66(1): 49 -55

METODIKA RADIONAVIGOVANÉ BIOPSIE SENTINELOVÝCH UZLIN U KARCINOMU PRSU V ČESKÉ REPUBLICE - STAV V ROCE 2010

METHOD OF RADIOGUIDED SENTINEL LYMPH NODE BIOPSY IN BREAST CANCER PATIENT- STATUS IN THE CZECH REPUBLIC IN 2010

Milan Šimánek1, Pavel Koranda2
1 Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Pelhřimov p. o.
2 Klinika nukleární medicíny FN a LF UP, Olomouc
SOUHRN

Šimánek M, Koranda P. Metodika radio-navigované biopsie sentinelových uzlin u  karcinomu prsu v České republice - stav v roce 2010

Cíl. Cílem práce bylo provedení průzkumu aktuálně používaných lymfoscintigrafických a navazujících operačních metodik při ra-dionavigované biopsii sentinelové uzliny na pracovištích v České republice a jejich porovnání s publikovanými pracemi.

Metoda. Dotazníková akce na pracovištích nukleární medicíny v České republice. V přehledových tabulkách jsou uvedeny základní varianty parametrů používaných na 29 pracovištích.

Výsledky. Indikace - karcinomy prsu TI až T2 a ojediněle do T3, na 75% pracovišť do velikosti tumoru 30 mm. U DCIS je prováděna biopsie sentinelové uzliny na 67 % pracovišť. Po neoadjuvantní chemoterapii je prováděna biopsie sentinelové uzliny na 57 % pracovišť. Stejný počet pracovišť používá větší i menší nanokoloidní částice podobné aktivity (průměrně 100-120 MBq). Mírně převažuje peritumorózní aplikace nad povrchovou aplikací. U  multicentrického/multifokálního karcinomu je biopsie sentinelové uzliny indikována na 55 % pracovišť a aplikace radiofarmaka je téměř z 60 %  periareolární a z 30 % subdermální/ intradermální. Lymfoscintigrafii provádějí všechna pracoviště. Operace v den aplikace se provádí na polovině pracovišť, vždy dojde k proměření transkutánní aktivity. Barvivo používá Ví pracovišť. Počet vyjímaných uzlin je v průměru 1,7. Polovina operatérů čeká s dokončením axilárního výkonu na výsledek peroperačního histologického vyšetření sentinelové uzliny. Patolog většinou používá při hodnocení imunohistochemii. Při výskytu mikrometastáz v sentinelové uzlině je axilární disekce provedena na 80 % pracovištích vždy, při nálezu izolovaných tumoróz-ních buněk je axilární disekce prováděna na 50% pracovišť. Extraaxiální sentinelové uzliny jsou exstirpovány s různými omezeními. Úspěšnost metodiky SLNB je sledována na 90 % pracovišť.

Závěr. Zjištěné rozdíly v metodice biopsie sentinelové uzliny užívané v České republice odpovídají uznávaným variantám metodiky.

Klíčová slova: biopsie sentinelové lymfatické uzliny, karcinom prsu, scintigrafie

SUMMARY

Šimánek M, Koranda P. Method of radio-guided sentinel lymph node biopsy in breast cancer patient - status in the Czech Republic in 2010

Aim. Evaluation of currently used lymphos-cintigraphic procedures for sentinel lymph node biopsy (SLNB) in Nuclear Medicine Departments in the Czech Republic (CR) with surgical solving of different clinical findings and comparison with the recently published papers.

Methods. Questionnaire completed at Nuclear Medicine Departments.

Results. There are stated essential variants of used parameters in 29 departments in the summary tables. Indication - breast carcinoma Tl to T2, sporadically T3. In case of DCIS patients the SLNB is performed in 67% and after neoadjuvant chemotherapy in 57%. Small and large particles of the similar activity are injected in the same percentage. Peritumoral injection is a bit preffered in comparison to superficial injections. The SLNB is indicated in case of multicentric/ multifocal carcinoma in 55% and the application site is in 60% of patients periareolar. Lymphoscintigraphy is performed in all departments. Surgery is performed on the same day in 50%, there is always transcutaneus activity counted. Only a third of the departments use blue dye injections. The number of removed nodes is on the average 1.7. One half of surgeons wait for histological results of sentinel lymph node (SLN). Pathologists mostly use immunohistochemistry Axillary lymph node dissection is performed in 80% in the presence of SLN micrometastases and in 50% in case of isolated tumor cells every time. Extraaxillary SLNs are removed with limitations. Success of SLNB is recorded in 90%.

Conclusion. The essential differences in the methods of SLNB in different departments in the CR correspond to commonly accepted modifications.

Key words: breast cancer, scintigraphy, sentinel lymph node biopsy


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět