Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2012;66(1): 35 -44

OTOGENNÍZÁNĚTLIVÉ NITROLEBNI KOMPLIKACE - PATOGENEZE, SOUČASNÝ POHLED NA DIAGNOSTIKU A LÉČBU

OTOGENIC INFLAMMATORY INTRACRANIAL COMPLICATIONS - PATHOGENESIS, CURRENT PERSPECTIVE ON DIAGNOSIS ANDTREATMENT

Jana Dědková1, Viktor Chrobok2, Pavel Eliáš1, Jan Žižka1, Zdeněk Bělobrádek1
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Dědková J, Chrobok V, Eliáš P, Žižka J, Bělobrádek Z. Otogenní zánětlivé nitrolební komplikace - patogeneze, současný pohled na diagnostiku a  léčbu

Ve třech kazuistikách je demonstrován dnešní pohled na diagnostiku a léčbu nitrolebních komplikací vznikajících v průběhu akutního či chronického středoušního zánětu. Jde o závažná onemocnění, která vyžadují přesnou diagnózu a rychle nasazenou odpovídající terapii. Mezi nitrolební zánětlivé otogenní komplikace patří: ohraničená pachymeningitida, periflebitida esovitého splavu, epidurální a perisinuózní absces, trombóza a tromboflebitida nitrolebních splavů, difuzní hnisavý zánět mozkových obalů, subdurální empyém, mozkový a  mozečkový absces. Základní úlohu v diagnostice nitrolebních otogenních zánětlivých komplikací hrají zobrazovací metody, hlavně počítačová tomografie (CT) a magnetická rezonance (MR). Léčba nitrolebních otogenních komplikací je založena na podávání antibiotik a chirurgické sanaci zánětu spánkové kosti.

Klíčová slova: abscesy mozku a mozečku, mastoitida, meningitida, nitrolební komplikace, středoušní zánět, tromboflebitida a trombóza esovitého splavu, CT, MR.

SUMMARY

Dědková J, Chrobok V, Eliáš P, Žižka J, Bělobrádek Z. Otogenic inflammatory intracranial complications - pathogene-sis, current perspective on diagnosis and treatment

In these three case reports is demonstrated today's perspective on the diagnosis and treatment of intracranial complications arising during an acute or chronic otitis media. These are serious diseases, that require the accurate diagnosis and rapid deployment of appropriate therapy. Among the intracranial complications are included the bordered otogenic inflammatory pachymeningitis, sigmoid sinus periflebititis, epidural and perisunusoidal abscess, thrombosis and thrombophlebitis of intracranial sinuses, diffuse suppurative inflammation of the brain round, subdural empyema, brain and cerebellar abscess. The basic role in the diagnosis of otogenic inflammatory intracranial complications plays the imaging , especially computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI).The treatment of otogenic intracranial complications is based on the use of antibiotics and surgical rehabilitation of the temporal bone inflammation.

Key words: cerebral and cerebellar abscesses, mastoiditis, meningitis, intracranial complications, otitis media, thrombophlebitis and thrombosis of the sigmoid sinus, CT, MRI


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět