Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2012;66(1): 30 -34

INTRAVENTRIKULÁRNÍ TUMORY U DĚTÍ

INTRAVENTRICULAR TUMORS IN CHILDREN

Jarmila Skotáková1, Marcela Charvátová1, Vlastirad Mach1, Jan Šenkyřík1, JiříVentruba2, Zdeněk Mackerle2, Zdeněk Pavelka3, Karel Zitterbart3
1 Klinika dětské radiologie LF MU a FN, Brno
2 Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie LF MU a FN, Brno
3 Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno
SOUHRN

Skotáková J, Charvátová M, Mach V, Šenkyřík J, Ventruba J, Mackerle Z, Pavelka Z, Zitterbart K. Intraventrikulární tumory u dětí

Tumory centrálního nervového systému (CNS) tvoří 20-25% všech nádorových onemocnění u dětí do 15 let věku, jsou hlavní příčinou úmrtí onkologických dětských pacientů (1). Asi 30% nádorů se vyskytuje do 5 let věku, 70-75 % se vyskytuje do 10 let věku.

Nádory CNS jsou lokalizované převážně (60%) v zadní jámě: medulloblastom, low-grade astrocytom, ependymom. Práce je zaměřena na problematiku intraventrikulárních tumorů.

Klíčová slova: intraventrikulární tumory CNS, děti, MR

SUMMARY

Skotáková J, Charvátová M, Mach V, Šenkyřík J, Ventruba J, Mackerle Z, Pavelka Z, Zitterbart K. Intraventricular tumors in children

Central nervous system tumors (CNS) account 20-25% of all malignancies in children under 15 years of age. They are the main cause of death in pediatrie oncology patients (1).

Approximately 30% of CNS tumors occur under 5 years of age, 70-75% are found under 10 years of age. 60% are found in posterior fossa: medulloblastoma, low-grade astrocytoma, ependymoma. The article is directed to intraventricular tumors in children.

Key words: intraventricular CNS tumors, children, MRI


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět