Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2012;66(1): 23 -29

CT ANGIOGRAFIE BŘIŠNÍ AORTY A TEPEN DOLNÍCH KONČETIN NA DVOUZDROJOVÉM CT PŘÍSTROJI: MOŽNOSTI REDUKCE RADIAČNÍ ZÁTĚŽE A MNOŽSTVÍ PODANÉ KONTRASTNÍ LÁTKY

DUAL-SOURCE CT ANGIOGRAPHY OF ABDOMINAL AORTA AND LOWER LIMB ARTERIES: POSSIBILITIES OF RADIATION DOSE AND CONTRAST MATERIAL REDUCTION

Jan Baxa1, Jiří Ferda1, Petr Duras1, Jiří Moláček2, Petr Havránek1, Hynek Mírka1
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Baxa J, Ferda J, Duras P, Moláček J, Havránek P, Mírka H. CT angiografie břišní aorty a tepen dolních končetin na dvouzdrojovém CT přístroji: možnosti redukce radiační zátěže a množství podané kontrastní látky

Cíl. Práce je zaměřena na možnosti provedení CT angiografie břišní aorty a  dolních končetin na nové generaci dvouzdrojového CT přístroje využívající skenování s vysokým pitch faktorem a ohledem na redukci radiační zátěže a  množství podávané kontrastní látky.

Metoda. V rámci prospektivní studie bylo vyšetřeno 29 osob s klinickými známkami či již známým postižením tepen dolních končetin. Vyšetření byla provedena na přístroji Somatom Definition FLASH (Siemens, Německo), použita kolimace 128 x 0,6 mm, rychlá rotace rentgenky (0,28 s/otáčku) a vyšším fázovým posunem (pitch faktor 1,55). Kontrastní látka v množství 60-70 ml byla aplikována rychlostí 5 ml/s, načasování akvizice bylo provedeno na základě monitorace testovacího bolusu (10 ml) v popliteálních tepnách. Hodnocení kvality zobrazení bylo provedeno na základě vizuálního posouzení a stanovení denzity v jednotlivých částech tepenného systému.

Výsledky. Ve všech případech bylo dosaženo vysoké kvality zobrazení aorty, pánevních, femorálních i popliteálních tepen na základě vizuálního hodnocení i  stanovení denzity (aorta - 456,3 HU, třísla - 507,3 HU, podkolenní - 554,3). V  případě distální části bérců a nohy došlo u tří osob k suboptimální náplni vlivem rychlejší akvizice vůči postupu bolusu kontrastní látky. Pouze v jednom případě byla distální oblast bérců nehodnotitelná. Průměrná úroveň denzity v  úrovni kotníků byla 367,7 HU.

Průměrná radiační dávka byla nízká -CTDIvol 2,40, efektivní dávka 1,79 mSv.

Závěr. První výsledky naší prospektivní studie prokázaly možnost provedení CT angiografie dolních končetiny pomocí "high-pitch" módu. Přes velmi nízkou hodnotu radiační dávky i aplikovaného množství kontrastní látky bylo dosaženo vysoké diagnostické kvality v oblasti aorty, pánve stehen a proximálních částí bérců. Tento způsob vyšetření je zvlášť vhodný pro osoby s vysokým rizikem kontrastní nefropatie, eventuálně pro mladé osoby v produktivním věku.

Klíčová slova: CT angiografie, subrenální aorta, tepny dolních končetin, high-pitch mód, dvouzdrojové CT

SUMMARY

Baxa J, Ferda J, Duras P, Moláček J, Havránek P, Mírka H. Dual-source CT angiography of abdominal aorta and lower limb arteries: possibilities of radiation dose and contrast material reduction

Aim. Our work was focused on the feasibility of CT angiography of abdominal aorta and lower limbs using new generation of dual-source CT with a high pitch factor, concerning on the reduction of radiation exposure and the amount of administered contrast agent.

Methods. In the prospective study were examined 29 patients with clinical signs, or known disability of lower limbs arteries. The examinations were performed on the Somatom Definition Flash (Siemens, Germany) using collimation 128 x 0.6 mm, high tube rotation speed (0.28 s/rotation) and a higher pitch factor of 1.55).Amount of contrast agent (60 to 70 ml) was applied at 5 ml/s, the timing of acquisition was based on results of the test bolus monitoring (10 ml) in the popliteal arteries. Evaluation of image quality was based on visual assessment and determination of density in different parts of the arterial system.

Results. In all cases were achieved a high display quality of the aorta, pelvic, femoral and popliteal arteries by visual assessment and also determination of luminal density (aorta - 456.3 HU, groin - 507.3 HU, knee - 554.3). In the region of the distal leg and ankle occurred in 3 people in suboptimal quality due to overrun of bolus. Only in one case, the distal region leg was uninterpretable. The average level density at ankle level was 367.7 HU.

The average radiation exposure was low - CTDIvol 2.40,1.79 mSv effective dose.

Conclusion. The preliminary results of our prospective study showed the possibility of performing CT angiography of the lower limbs in "high-pitch" mode. Despite the very low radiation dose and the amount of applied contrast agent was achieved a high diagnostic quality of the aorta, pelvic, femoral, popliteal and proximal crural arteries. This test method should be especially recommended for people at high risk of contrast nephropathy and for young people.

Key words: CT angiography, subrenal aorta, lower limbs arteries, high-pitch mode, dual-source CT


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět