Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2012;66(1): 9 -17

ZOBRAZENÍ PROSTATY NA 3T MRI U NEMOCNÝCH SE ZVÝŠENOU HLADINOU PSA

PROSTATE IMAGING WITH 3TMRI IN PATIENS WITH ELEVATED PSA LEVELS

Jiří Ferda1, Milan Hora2, Ondřej Hes3, Jan Kastner1, Eva Ferdova1, Hynek Mírka1, Jan Baxa1, Filip Heidenreich1, Jindřich Fínek4, Boris Kreuzberg1
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Urologická klinika LF UKa FN, Plzeň
3 Šiklův ústav patologické anatomie LF UKa FN, Plzeň
4 Onkologickéa radioterapeutické oddělení FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Hora M, Hes O, Kastner J, Ferdova E, Mírka H, Baxa J, Heidenreich F, Fínek J, Kreuzberg B. Zobrazení prostaty na 3T MRI u nemocných se zvýšenou hladinou PSA

Cíl. Posoudit klinický význam zobrazení prostaty na 3T MRI při detekci prostatického karcinomu a konfrontovat nálezy MRI s bioptickými.

Metoda. 86 mužů s elevací PSA a nízkým free-to-total poměrem podstoupilo 3TMRI zahrnující T2 vážené zobrazení, difuzně vážené zobrazení, 3D-zobrazení chemického posunu pro spektroskopickou analýzu a dále dynamické TI vážené zobrazení po podání gadoliniové kontrastní látky. Hodnotící protokol zahrnoval posouzení morfologie prostaty, restrikce difúze, podílu cholinu ve spektru a  farmakodynamických parametrů gadoliniové kl. ve žláze. U všech mužů ze souboru byla provedena následně biopsie s histologickým hodnocením nálezu.

Výsledky. V souboru bylo dosaženo 97,62% senzitivity, 68,18% specificity, 74, 55% pozitivní prediktivní hodnoty a 96,77% negativní prediktivní hodnoty. Čtrnáct falešně pozitivních nálezů zahrnovalo dva případy prostatitidy, tři případy high-grade prostatické intraduktální neoplazie a devět případů adenomyomatózní hyperplazie.

Závěr. Komplexní protokol zobrazení pomocí magnetické rezonance je robustním nástrojem k detekci karcinomu prostaty u mužů s patologickými hodnotami PSA.

Klíčová slova: karcinom prostaty, 3T MRI, MR spektroskopie, difuzní zobrazení

SUMMARY

Ferda J, Hora M, Hes O, Kastner J, Ferdova E, Mírka H, Baxa J, Heidenreich F, Fínek J, Kreuzberg B. Prostate imaging with 3T MRI in patiens with elevated PSA levels

Aim. To assess the clinical value of magnetic resonance with 3T (3TMRI) in detection of the prostate carcinoma and to confront the results with those of trans-rectal biopsy.

Method. 86 men with elevated PSA with low free-to-total ratio underwent the 3TMRI including T2 weighted images, diffusion weighted imaging, 3D-chemical-shift imaging and contrast-enhanced dynamic Tl weighted imaging. The evaluation protocol consists of the assessments of morphology, diffusion restriction, choline concentration and the pharmacokinetic of gadolinium-based contrast agent. The bioptic assessment was performed in every case.

Results. The overall sensitivity reached 97.62%, specificity 68.18%, positive predictive value 74.55% and negative predictive value 96.77%. Fourteen false positive cases included two cases of prostatitis, three cases of high-grade prostatic intraductal neoplasia and nine cases of the adenomyomatous hy-perplasia.

Conclusion. The integral imaging protocol using 3T MRI is a robust tool to detect prostatic carcinoma in men with pathological PSA values.

Key words: prostate carcinoma, 3T MRI, MR-spectroscopy, diffusion weighted imaging


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět