Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Osobní zprávy


Ces Radiol 2012;66(2): 252

PRIM. MUDr. JIŘÍ CHVOJKA, CSc. - OSMDESÁTILETÝ


V říjnu 2011 se dožil významného životního jubilea rentgenolog prim. MUDr. Jiří Chvojka, CSc.

Narodil se 15. října 1931 ve Skřivanech u Nového Bydžova. Po studiu na reálném gymnáziu v Novém Bydžově, vystudoval Vojenskou lékařskou akademii v Hradci Králové, kde promoval v roce 1956. Po krátkém období působení lékaře u  vojenských útvarů, nastoupil v roce 1962 na RTG oddělení Vojenské nemocnice v  Plzni. Po složení atestace z vnitřního lékařství (1966) a rentgenologie (1968) absolvoval koncem šedesátých let 20. století stáže na tehdejších předních pražských pracovištích, kde navázal osobní kontakty s pozdějšími velkými osobnostmi radiologie dr. Brettem a dr. Roeschem.

V sedmdesátých letech začal s prvními intervenčními výkony a v roce 1976 publikoval jako jeden z prvních autorů u nás zkušenosti s perkutánní transluminální angioplastikou. Od té doby až do začátku osmdesátých let provedl několik tisíc intervenčních výkonů, diagnostických i terapeutických, od periferních až po mozkové. Jeho hlavní oblast působení byla angiografie u  tupých poranění břicha a jiných traumat, kde díky spektru pacientů Vojenské nemocnice nalezl vždy dostatek případů. Další jeho hlavní oblasti působení byla farmakoangiografie u nádorových onemocnění a diagnostika nejasných zdrojů krvácení. Na uvedená témata publikoval řadu prací doma i v zahraničních časopisech a přednesl několik přednášek doma i v zahraničí. V roce 1980 obhájil kandidátskou práci právě na téma "Angiografie u tupých poranění břicha a diagnostika nejasných zdrojů krvácení" a získal titul CSc. Další jeho kariéru v oblasti intervenční radiologie zastavilo bohužel těžké zranění po pádu na Rogallově křídle a pozdější následky těchto zranění. V roce 1984 odešel z Vojenské nemocnice v Plzni a až do roku 1992 působil jako primář RTG oddělení v Novém Bydžově, kde předával své bohaté zkušenosti mladým lékařům. V  devadesátých letech také na základě vlastních zkušeností, podporoval rozvoj magnetoterapie, jako rehabilitační a léčebné metody, založil oddělení magnetoterapie v nemocnici v Městci Králové, byl přechodně expertem MZd pro magnetoterapii a koordinoval několik studií o této metodě. V této oblasti spolupracoval s ortopedickou klinikou ve FN Motol a Neurologickou klinikou v  Plzni a o pulzní magnetoterapii publikoval několik prací, dobře rentgenologicky zdokumentovaných právě díky jeho dlouholeté zkušenosti z  radiologie. Přestože druhou polovinu aktivního života prim. Chvojky ovlivnilo těžké zranění a jeho následky, dokázal se poprat s nepřízní osudu, a být stále aktivní i v důchodovém věku. Pomohla mu v tom i jeho velká vůle a sportovní minulost, kdy byl úspěšným atletem a stále aktivním sportovcem až do svého zranění.

Přínos prim. MUDr. Jiřího Chvojky, CSc. k rozvoji intervenční radiologie ocenila v roce 2011 také Česká společnost intervenční radiologie, která mu v  červnu na výročním kongresu v Losinech předala Čestné uznání této společnosti, právě u příležitosti jeho 80. narozenin.

MUDr. Miroslav Lojík


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět