Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2012;66(2): 148 -151

RADIOLOGICKY ZAVÁDĚNÉ CENTRÁLNÍ ŽILNÍ PORTY URČENÉ K VYSOKORYCHLOSTNÍMU PODÁNÍ KONTRASTNÍ LÁTKY, TZV. POWER NEBO CT PORTY - NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI

RADIOLOGICAL IMPLANTATION OF POWEF-INJECTABLE CENTRAL VENOUS PORT SYSTEMS - FIRST EXPERIENCE

Jan Hájek1,3, Vendelín Chovanec1,2, Antonín Krajina1,2, Ondřej Renc2 , Jan Raupach2 Ladislav Slováček4, Ilona Merglová1, Petra Hanousková1, Martin Pilař1, Silvie Kašová1, Jana Lerchová1
1 Radiodiagnostické oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s., Pardubice
2 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
3 Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Pardubice
4 Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Hájek J, Chovanec V, Krajina A, Renc O, Raupach J, Slováček L, Merglová I, Hanousková P, Pilař M, Kašová S, Lerchová J. Radiologicky zaváděné centrální žilní porty určené k vysokorychlostnímu podání kontrastní látky, tzv. power nebo CT porty - naše první zkušenosti

Cíl. Nové typy portkatétrů umožňují podávání kontrastních látek velkými rychlostmi až 5 ml/s. Cílem práce bylo zhodnocení přínosu vysokotlakých portkatétrů, tzv. power portů pro pacienty a jejich využívání v klinické praxi.

Materiál a metodika. V období 7 měsíců bylo u 54 nemocných na dvou pracovištích implantováno 54 power port systémů umožňujících vysokorychlostní podání kontrastní látky. Tito pacienti byli prospektivně sledováni.

Jednalo se o skupinu 33 žen a 21 mužů průměrného věku 52,6 let (22-74 let). Zavádění probíhalo na pracovišti intervenční radiologie s použitím ultrazvukové a skiaskopické navigace. Po výkonu bylo dotazníkovou metodou a  telefonickým pohovorem zjišťováno využití portu při podání jódové kontrastní látky u CT vyšetření.

Výsledky. Primární technická úspěšnost implantace v našem souboru byla 100%. Žádná významná periprocedurální komplikace nebyla zaznamenána. Portkatétr byl extrahován u tří pacientů (5,6 %), jednou pro centrální trombózu a dvakrát pro infekční komplikaci systému. Jeden pacient během sledování zemřel a dalších pět pacientů bylo ztraceno ze sledování. Průměrná doba sledování pacientů byla 138 dní (30-212 dní). V průběhu sledování bylo provedeno 18 kontrastních CT vyšetření u 17 pacientů (34,7 %). Portkatétr byl užit u devíti pacientů k  provedení 9 CT vyšetření (52,9%, resp. 50%) a periferní žíla byla kanylovaná u osmi pacientů pro 9 CT vyšetření (47,1 %, resp. 50 %). Během CT vyšetření s  užitím portkatétrů nebyla zaznamenána žádná procedurální komplikace. Důvodem, proč nebyla kontrastní látka podána přes portkatétr, byla nezkušenost personálu CT pracovišť s napichováním komůrky portkatétrů.

Závěr. Technika radiologicky asistované implantace power portů a konvenčních portů se neliší. Vysokorychlostní podávání kontrastní látky přes portkatétry proběhlo bez komplikací. Procento portkatétrů použitých k podání kontrastní látky je srovnatelné s literárními údaji. Proškolení zdravotnického personálu a informovanost zejména na CT pracovištích by mělo vést k vyššímu využití power portkatétrů.

Klíčová slova: intravenózní přístup, port, power portkatétr, procedurální komplikace, pozdní komplikace

SUMMARY

Hájek J, Chovanec V, Krajina A, Renc O, Raupach J, Slováček L, Merglová I, Hanousková P, Pilař M, Kašová S, Lerchová J. Radiological implantation of power-in-jectable central venous port systems - first experience

Aim. A new type of portcatheter allows high pressure aplication of contrast agent. We report prospective evaluation of central venous power portcatheters including their clinical benefit.

Material and method. We have implat-ed 326 portcatheters during 7 months period (from March to September 2011). This group included 54 patients with power portcatheters (33 women and 21 men with mean age 52.6 years). Procedures were performed in local anesthesia under sonographic and fluoroscopic guidance.

Results. Primary technical success was 100% with none procedural complication. Portcatheter had to be removed in 3 patients (5.6%) due to port system infection in two patients and central vein thrombosis in one. One patient died and 5 patients were lost from follow-up. Mean follow-up was 138 days (range 30-212 days). During follow-up, 18 contrast enhaced CT scans were performed in 17 patients (34.7%). Power portcatheter was used in 9 patients for 9 CT scans (52.9%, respectively 50%) and peripheral vein in 8 patients for 9 contrast CT scans (47.1%, respectively 50%). During contrast CT examination, none complication related to the implanted device occurred.

Conclusion. The procedure of power portcatheter implantation is the same as for conventional portcatheters. High pressure contrast media injection through the device was feasibile and without complication. Radiological staff education and awareness seems to be important for more frequent power portcatheter utilization for contrast enhaced CT examination.

Key words: venous access, port, power portcatheter, procedural complication, late complication


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět