Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2012;66(2): 139 -147

SOUČASNÝ STAV V DIAGNOSTICE PRIMÁRNÍHO HYPERALDOSTERONISMU

STATE OF THE ART IN DIAGNOSING PRIMARY HYPERALDOSTERONISM

Filip Čtvrtlík1, Martin Köcher1, Marie Černá1, Jan Václavík2, Igor Hartmann3
1 Radiologická klinika FN, Olomouc
2 I. interní klinika FN, Olomouc
3 Urologická klinika FN, Olomouc
SOUHRN

Čtvrtlík F, Köcher M, Černá M, Václavík J, Hartmann I. Současný stav v  diagnostice primárního hyperaldosteronismu

Primární hyperaldosteronismus (PA) je jednou z nejčastějších příčin sekundární arteriální hypertenze. Rozlišení obou nejčastějších příčin PA, tedy adenomu nadledviny od bilaterální hyperplazie nadledvin je zásadní pro další terapeutický postup. Adenom nadledviny je indikován k adrenalektomii, kdežto bilaterální hyperplazie je léčená medikamentózně. Laboratorní rozlišení mezi formami PA není možné a výsledky CT či MRI nadledvin jsou mnohdy zavádějící. Zlatým standardem pro rozlišení obou forem PA je separovaná katetrizace nadledvinných žil s odběrem vzorků krve na stanovení hladin aldosteronu a  kortizolu, která zodpoví otázku, zdali se jedná o hormonální nadprodukci unilaterální či naopak oboustrannou. Autoři v přehledném článku prezentují rozdělení jednotlivých forem PA, jeho klinický obraz, laboratorní diagnostiku a možnosti zobrazovacích metod. Detailně je popsána úloha katerizace adrenálních žil. Je zmíněna technika jejího provedení a kritéria správné selektivity odběru vzorků krve pro stanovení hladin hormonů. Článek uzavírá popis možností terapie.

Klíčová slova: adenom nadledviny, katetrizace nadledvinných žil, primární hyperaldosteronismus, výpočetní tomografie

SUMMARY

Čtvrtlík F, Köcher M, Černá M, Václavík J, Hartmann I. State of the art in diagnosing primary hyperaldosteronism

Primary hyperaldosteronism (PA) is one of the most frequent causes of secondary arterial hypertension. Distinguishing the two major causes of PA, i.e. adrenal adenoma from bilateral adrenal hyperplasia, is essential for further therapeutic strategy. Adrenal adenoma is indicated to adrenalectomy whereas bilateral hyperplasia is treated medically. Laboratory distinction between the forms of PA is not possible and the results of adrenal CT or MRI scans are often misleading. The gold standard for distinguishing both forms of PA is adrenal vein catheterization with sequential blood sampling to determine aldos-terone and cortisol levels in order to address the question whether hormone overproduction is unilateral or bilateral. In their review article, the authors present the classification of individual forms of PA, its clinical presentation, laboratory diagnosis, and options of imaging techniques. The role of adrenal vein catheterization is described in detail. The performance technique and the criteria for appropriate selectivity of blood sampling to determine hormone levels are discussed. The article is concluded with a  description of treatment options.

Key words: adrenal adenoma, adrenal vein sampling, primary hyperaldosteronism, computed tomography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět