Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2012;66(2): 133 -138

ANOMÁLNĚ ODSTUPUJÍCÍ BRONCHIÁLNÍ TEPNA JAKO ZDROJ MASIVNÍ HEMOPTÝZY - CT DIAGNOSTIKA A ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA

CT ANGIOGRAPHY AND PERCUTANEOUS EMBOUZATION OF ANOMALOUS BRONCHIAL ARTERY IN PATIENT WITH MASSIVE HEMOPTYSIS

Vendelín Chovanec1, Miroslav Lojík1, Jan Raupach1, Vladimír Koblížek2, Jiří Máslo3, Ondřej Renc1, Antonín Krajina1
1Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Plicní klinika LF UK a FN, Hradec Králové
3Interní oddělení Oblastní Nemocnice Náchod, a.s.
SOUHRN

Chovanec V, Lojík M, Raupach J, Koblížek V, Máslo J, Renc O, Krajina A. Anomálně odstupující bronchiální tepna jako zdroj masivní hemoptýzy - CT diagnostika a endovaskulární léčba

Autoři popisují případ 78leté ženy s masivní hemoptýzou, zdrojem které byla hypertrofická bronchiální tepna anomálně odstupující z a. thoracica interna. CT angiografie provedená na multidetektorovém CT přístroji ektopickou bronchiální tepnu zobrazila. Následná selektivní embolizace dané tepny akrylátovým lepidlem vedla k zástavě hemoptýzy. Nemocná neměla recidivu krvácení během 24měsíčního sledování.

Anomální odstup bronchiální tepny není vzácný a proto je nutné na něj myslet zejména v případech, kdy není patrná žádná tepna zásobující bronchy v normální anatomické lokalizaci. CT angiografie provedená na multidetektorovém CT přístroji má vysokou úspěšnost v detekci odstupu bronchiálních tepen a slouží k navádění při jejich katetrizaci a embolizaci.

Klíčová slova: hemoptýza, embolizace, multidetektorové CT, CT angiografie

SUMMARY

Chovanec V, Lojík M, Raupach J, Koblížek V, Máslo J, Renc O, Krajina A. CT angiography and percutaneous embolization of anomalous bronchial artery in patient with massive hemoptysis

The authors describe a case of a 78-year-old woman with massive hemoptysis, which was from to hypertrophic bronchial artery anomalously originating from the internal thoracic artery. CT angiography performed on multidetector CT shows anomalous origin of the right bronchial artery. The bronchial bleeding was treated with embolization. The patient had no recurrent bleeding during 24 month follow-up. Ectopic origin of bronchial arteries is not rare, therefore it is necessary to consider it especially in cases when no bronchial artery arises between the upper margin of the fifth thoracic vertebra and the lower margin of the sixth thoracic vertebra. Currently, multidetector computed tomography has a crucial role in diagnostic algorithm of massive or recurrent hemoptysis and is used as a guidance for endovascular embolization therapy.

Key words: hemoptysis, embolization, MDCT, CT angiography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět