Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2012;66(2): 125 -132

ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA PLICNÍCH ARTERIOVENÓZNÍCH ZKRATŮ

ENDOVASCULAR TREATMENT OF PULMONARY ARTERIOVENOUS SHUNTS

Antonín Krajina1, Vladimír Koblížek2, Miroslav Lojík1, Jan Raupach1, Vendelín Chovanec1, Ondřej Renc1, Eva Plodrová1, Jan Hájek3, Leo Steinhart1
1Radiologická klinika LF a FN, Hradec Králové
2 Plicní klinika LF a FN, Hradec Králové
3Radiodiagnostické oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s.
SOUHRN

Krajina A, Koblížek V, Lojík M, Raupach J, Chovanec V, Renc O, Plodrová E, Hájek J, Steinhart L. Endovaskulární léčba plicních arteriovenózních zkratů

Cíl. Retrospektivně analyzovat výsledky léčby plicních arteriovenózních zkratů (PAVZ) embolizací v prevenci paradoxní embolizace.

Metoda. Do studie bylo zahrnuto 16 nemocných (7 mužů, 9 žen, průměrného věku 48,3 roků, v rozmezí 17-82 roků) s celkem 35 PAVZ. U šesti nemocných byly PAVZ jednoduché, u jednoho nemocného PAVZ diagnostikovaná na CT angiografii nebyla potvrzena. U devíti nemocných byly PAVZ vícečetné (2-11 zkratů). Zkraty byly u  jedné třetiny v levé plíci, u jedné třetiny v pravé plíci a u třetiny nemocných oboustranně. Pouze u dvou nemocných s vícečetnými PAVZ byly zkraty uloženy v horních plicních polích, jinak vždy ve středních a dolních. U 12 nemocných byla prokázána hemoragická hereditární teleangiektázie (HHT). Bylo provedeno 18 embolizačních sezení, u dvou nemocných byla provedena pouze angiografie, z toho u jednoho nebyl zkrat prokázán a jeden nemocný byl léčen pneumonektomií.

Výsledky. Všechny PAVZ byly na konci embolizace bez angiograficky průkazného průtoku. U dvou nemocných došlo k rekanalizaci zkratu, což se projevilo nárůstem dusnosti. Další nemocná původně léčená na jiném pracovišti měla emb olizovány dvě rekanalizované PAVZ. Jedna nemocná se sekundární epilepsií po prodělaném mozkovém abscesu náhle zemřela 3 měsíce po embolizaci zkratu, nejspíše v důsledku epileptického záchvatu. Jeden nemocný byl ztracen ze sledování. Ostatní nemocní jsou bez potíží.

Závěr. Embolizace je primární léčebnou metodou při uzávěru PAVZ v prevenci paradoxní embolizace. Nemocní s HHT vyžadují trvalou péči.

Klíčová slova: arteriovenózní zkrat, hemoragická hereditární teleangiektázie, embolizace, plíce

SUMMARY

Krajina A, Koblížek V, Lojík M, Raupach J, Chovanec V, Renc O, Plodrová E, Hájek J, Steinhart L. Endovascular treatment of pulmonary arteriovenous shunts

Aim. Results of the pulmonary arteriovenous shunts (PAVS) embolization therapy in prevention of paradoxical embolization are retrospectively analysed.

Material and methods. The study included 16 patients (7 males, 9 females of average age 48.3 years, range 17-82 years) with 35 PAVS. The single shunt was present in 6 patients, a shunt diagnosed on CT angiography was not confirmed on angiogram in one patient. The multiple PAVS (from 2 to 11) were diagnosed in 9 patients. The PAVS were in the left lung in one third of patients, in the right lung in another third of patients, and on the both sides in the remaining third of patients. The PAVS were located in the upper lobes only in 2 patients, who both had multiple PAVS. The other PAVS were located in the middle and lower pulmonary fields. The hemorrhagic hereditary teleangiectasia (HHT) was confirmed in 12 patients. The authors performed 18 embolization sessions, in two patients only diagnostic angiogram was done, since the PAVS was not confirmed in one patients and one patient was treated by pneumonectomy.

Results. All embolized PAVS were angiographically occluded in the end of the procedure. Recanalization of the PAVS occurred in 2 patients with dyspnoe. Another patient had reembolization of two PAVS after primary treatment in another hospital. One patient with epilepsy secondary to the brain abscess suddenly died 3 months after embolization, most probably due to epileptic seizure. One patient was lost for follow-up. Remaining patients have been doing well.

Conclusion. Embolization is the primary method of the PAVS occlusion in prevention of paradoxical embolization. The patients with HHT require permanent care.

Key words: arteriovenous shunts, hemorrhagic hereditary telangiectasia, embolization, lung


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět