Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2012;66(3): 313 -315

TROMBÓZA HLUBOKÝCH ŽIL DOLNÍCH KONČETIN A MOŽNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

INTERVENTIONS RADIOLOGY IN LOWER EXTREMITY DEEP VEIN THROMBOSIS

Jakub Hustý
Radiologická klinika LF MU a LN, Brno
SOUHRN

Hustý J. Trombóza hlubokých žil dolních končetin a možnosti intervenční radiologie

Trombóza hlubokých žil dolních končetin je relativně časté a potenciálně velmi závažné onemocnění. Efektivita tradiční konzervativní systémové antikoagulační léčby je obecně malá a v současnosti se do popředí dostávají metody miniinvazivní terapie spočívající ve farmakologické a mechanické lokální trombolýze. Kromě vyššího počtu rekanalizací a zkrácení doby léčby je zde také nižší výskyt následných komplikací zejména v podobě vzniku posttrombotického syndromu. Svou roli hraje v prevenci závažné plicní embolie v určitých případech i perkutánní implantace kaválních filtrů.

Klíčová slova: endovaskulární léčba, kavální filtry, žilní trombóza

SUMMARY

Hustý J. Interventional radiology in lower extremity deep vein thrombosis

Deep vein thrombosis is a a common disease associated with high mortality and morbidity rates. The efficiency of traditional systemic anticoagulation therapy is generally low. Nowdays, a growing body of evidence suggests that endovascular local thrombolysis methods including pharmacological and mechanical approach improve short and long term outcomes of patients with this diagnosis. Percutaneous inferior vena cava filter placement also play important role in the prevention of pulmonary embolism in particular cases.

Key words: endovascular procedures, vena cava filters, venous thrombosis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět