Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2012;66(3): 306 -307

NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE

NUCLEAR CARDIOLOGY

Milan Kamínek
Klinika nukleární medicíny LF UP a FN, Olomouc
SOUHRN

Kamínek M. Nukleární kardiologie

Souborné sdělení informuje o současném postavení a technice provádění vyšetření nukleární kardiologie v zobrazení perfuze myokardu pomocí jednofotonové emisní tomografie (SPECT).

Klíčová slova: nukleární kardiologie, SPECT, perfuze myokardu

SUMMARY

Kamínek M. Nuclear cardiology

The article summarises the current status and technique of the nuclear cardiology imaging of myo car dial perfusion using single photon emission tomography (SPECT).

Key words: nuclear cardiology, SPECT, myocardial perfusion


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět