Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2012;66(3): 296 -303

MOŽNOSTI ZOBRAZOVACÍCH METOD PŘI DIAGNOSTICE ONEMOCNĚNÍ SRDCE A VĚNČITÝCH TEPEN, ANALÝZA INDIKACÍ NA JEDNOM PRACOVIŠTI

THE POSSIBILITIES OF IMAGING IN DIAGNOSTIC OF DISEASES OF THE HEART AND CORONARY ARTERIES, ANALYSIS OFTHE INDICATIONS IN ONE CENTER

Jiří Ferda, Jan Baxa, Eva Ferdová, Alexander Malán, Jan Záhlava, Lucie Baxová
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Baxa J, Ferdova E, Malán A, Záhlava J, Baxová L. Možnosti zobrazovacích metod při diagnostice onemocnění srdce a věnčitých tepen, analýza indikací na jednom pracovišti

Cíl. Zhodnotit častost indikací zobrazení srdce a věnčitých tepen pomocí CT, MRI, PET a SPECT na jednom pracovišti.

Metoda. Byla provedena retrospektivní analýza indikací neinvazivních zobrazovacích metod srdce na jednom pracovišti, které sdružuje pracoviště radiologická a pracoviště nukleární medicíny. Zhodnoceny byl jednak indikace, jednak absolutní poměr prováděných vyšetření.

Výsledky. Nejčastěji prováděnou metodou je SPECT myokardu, která tvoří více než 64 % všech provedených vyšetření, CT tvoří méně než jednu čtvrtinu vyšetření, magnetická rezonance tvoří méně než 7 % vyšetření a PET méně než 1 %. Nejvýznamnějšími indikacemi je ischemická choroba srdeční, která zcela převládá v indikacích, a to nejen z důvodu velkého zastoupení SPECT vyšetření, ale i díky indikacím k CT. U vyšetření magnetické rezonance dominovaly indikace při podezření na myokarditidu.

Závěr. Vyšetření srdce tvoří významnou část vyšetření prováděných na radiologicko-nukleárně-medicínském pracovišti. Počty vyšetření v souhrnu převyšují ve srovnatelných časových úsecích počet katetrizačních výkonů na srdci a věnčitých tepnách.

Klíčová slova: zobrazení srdce, indikace k zobrazení srdce, CT srdce, MR srdce, nukleární kardiologie

SUMMARY

Ferda J, Baxa J, Ferdova E, Malán A, Záhlava J, Baxová L. The possibilities of imaging in diagnostic of diseases of the heart and coronary arteries, analysis of the indications in one center

Aim. To evaluate the indications in cardiac imaging using CT, MRI, PET and SPECT performed in one department.

Methods. The retrospective analysis of the indications in cardiac imaging in one performing department including radiology and nuclear medicine was done. The proper indications with the particular ratio of imaging methods such as CT, MRI, SPECT and PET were assessed.

Results. Myocardial SPECT is the most frequent imaging modality of the heart, it forms more than 64% of all procedures; CT examinations count less than one quarter of imaging procedures, MRI less than 7% and PET less than 1%. The most important indication is the ischemic heart disease due to the leading number of SPECTs, also due to the indications of CT of the heart. The suspected myocarditis is the leading indication of MRI procedures.

Conclusion. The heart imaging is the important part of all procedures performed in department including both radiology and nuclear medicine. The number of all no-invasive procedures exceeds the number of catheter-based examinations in interventional cardiology.

Key words: cardiac imaging, indications in cardiac imaging, cardiac CT, cardiac MRI, nuclear cardiology


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět