Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2012;66(3): 289 -295

ZOBRAZENÍ KARCINOMU PROSTATY NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI - NAŠE ZKUŠENOSTI

MOELCULAR IMAGING OFTHE PROSTATIC CARCINOMA - OUR EXPERIENCE

Jiří Ferda1, Jan Kastner1, Eva Ferdová1, Hynek Mírka1, Milan Hora2, Ondřej Hes3, Jindřich Fínek4, Boris Kreuzberg1
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň
3 Šiklův ústav patologické anatomie LF UKa FN, Plzeň
4 Onkologické a radioterapeutické oddělení FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Kastner J, Ferdova E, Mírka H, Hora M, Hes O, Fínek J, Kreuzberg B. Zobrazení karcinomu prostaty na molekulární úrovni - naše zkušenosti

Indikace zobrazovacích metod prodělaly v posledních letech mimořádný vývoj. Spojené aplikace magnetické rezonance, jako jsou spektroskopie, difuzní zobrazení a farmakokinetická analýza pomohly zařadit do diagnostického algoritmu karcinomu prostaty efektivní komplexní vyšetřovací protokol pro nemocné se zvýšenými hladinami PSA. Pro případ nutností přesného posouzení lokálního šíření tumoru zůstávají nejefektivnější T2 vážené obrazy s vysokým prostorovým rozlišením. Zavedení cholinu značného fluorem 18 do klinické praxe umožnilo rutinní použití PET/CT nejen pro vlastní detekci nádoru, ale i pro hodnocení uzlinových a kostních metastáz. Při restagingu je odhalení příčiny biochemického relapsu onemocnění také možnou indikací 18F-FCH-PET/CT, které vykazuje vyšší úspěšnost než magnetická rezonance. Nádorem vyvolanou indukci osteoblastické aktivity u ve skeletu disseminovaného onemocnění je možné hodnotit pomocí 18F-NaF-PET/CT.

Klíčová slova: karcinom prostaty, spektroskopie, 18F-fluorocholin, 18F-natriumfluorid

SUMMARY

Ferda J, Kastner J, Ferdova E, Mírka H, Hora M, Hes O, Fínek J, Kreuzberg B. Molecular imaging of the prostatic carcinoma - our experience

The indications of the imaging methods underwent the exceptional evolution in last years. The united applications of the magnetic resonance imaging including the spectroscopy, diffusion imaging and pharmacokinetic evaluation helped to introduce the complex diagnostic algorithm to patients with pathologically elevated PSA levels. In cases of needed precise local staging, the most effective modality remains general T2 weighted imaging using high resolution data acquisition. The introduction of the choline labeled with fluorine 18 enables the routine clinical use of PET/CT not only in detection of the tumor, but also in detection of lymph node and skeleton dissemination. In cases of restaging of the disease including biochemically relapsing tumor, the 18F-FCH-PET/ CT reached the important improvement in comparison to magnetic resonance. The tumor-induced osteoblastic activity in skeletally disseminated prostatic cancer could be assessed using 18F-NaF-PET/CT.

Key words: prostatic carcinoma, spectroscopy, 18F-fluorocholine, 18F-natriumfluoride


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět