Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2012;66(3): 282 -288

STAGING UROTELIÁLNÍCH NÁDORŮ

STAGING OF THE UROTHELIAL TUMORS

Jiří Ferda1, Jan Kastner1, Eva Ferdová1, Hynek Mírka1, Jan Baxa1, Milan Hora2, Ondřej Hes3, Jindřich Fínek4, Boris Kreuzberg1
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Urologická klinika FF UK a FN, Plzeň
3 Šiklův ústav patologické anatomie FF UK a FN, Plzeň
4 Onkologické a radioterapeutické oddělení FF UK a FN, Plzeň
SOURHN

Ferda J, Kastner J, Ferdová E, Mírka H, Baxa J, Hora M , Hes O, Fínek J, Kreuzberg B. Staging uroteliálních nádorů

Uroteliální karcinomy vyžadují komplexní přístup ke stagingu, jelikož jejich typickou vlastností je multifokalita - možnost lokálně agresivního chování i  vzdálené diseminace. V komplexním zobrazení je možné využít MDCT, MRI i  18F-FDG-PET/CT. Při hodnocení nádorů je zásadní odlišit invazi nádoru do okolní tukové tkáně nebo do parenchymu ledviny, eventuálně do okolních orgánů. Lokální šíření je možné posoudit poměrně spolehlivě pomocí MDCT i MRI. Pro posouzení vzdálené diseminace onemocnění je optimální metodou 18F-FDG-PET/CT, která nabízí odhalení metastáz v uzlinách ve skeletu, játrech i plicním parenchymu. Při předoperačním plánování je využíváno předností trojrozměrného modelování cévního zásobení i vývodních cest močových.

Klíčová slova: uroteliální karcinom, karcinom močového měchýře, MDCT, MRI, 18F-FDG-PET/CT

SUMMARY

Ferda J, Kastner J, Ferdová E, Mírka H, Baxa J, Hora M , Hes O, Fínek J, Kreuzberg B. Staging of the urothelial tumors

Urothelial carcinomas need complex approach during staging, because of they may be typically multi-focal, locally aggressive behavior and potential remote dissemination. The possibilities of complex imaging cover MDCT, MRI and 18F-FDG-PET/CT. In the assessment of the tumors, it is most important to distinguish the invasive spread of the tumor to the surrounding fatty tissue or into renal parenchyma or into neighboring organs respectively. Local invasion could be evaluated by MDCT or MRI with the relatively high accuracy. 18F-FDG-PET/CT is the optimal method able to search on the remote metastases. It offers depiction of the metastases in lymph nodes, in the skeleton, liver or lung parenchyma. The advantages of three-dimensional modeling are used in the pre-operative assessment of the renal vasculature or urotract.

Key words: urothelial carcinoma, urinary bladder carcinoma, MDCT, MRI, 18F-FDG-PET/CT


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět