Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2012;66(3): 271 -281

ZOBRAZENÍ SOLIDNÍCH NÁDORŮ LEDVIN

IMAGING OF SOLID KIDNEY TUMORS

Jiří Ferda1, Jan Kastner1, Eva Ferdová1, Hynek Mírka1, Jan Baxa1, Milan Hora2, Ondřej Hes3, Jindřich Fínek4, Boris Kreuzberg1
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Urologická klinika FF UKa FN, Plzeň
3 Šiklův ústav patologické anatomie FF UK a FN, Plzeň
4 Onkologické a radioterapeutické oddělení FF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Kastner J, Ferdová E, Mírka H, Baxa J, Hora M , Hes O, Fínek J, Kreuzberg B. Zobrazení solidních nádorů ledvin

Renální karcinom jako nejvýznamnější solidní nádor ledvin dosahuje v České republice nejvyšší incidence v celosvětovém měřítku. Odlišit jej mezi ostatními solidními a cystoidními lézemi je nejdůležitější úlohou zobrazovacích metod. Základní metodou je ultrasonografie, kterou je možné rozšířit pomocí aplikace kontrastní látky na metodu vysoce spolehlivou v diferenciální diagnostice solidních útvarů. K předoperačnímu zobrazení nádorů ledvin je nezbytné zobrazení cévního zásobení ledviny i vlastního tumoru pomocí CT angiografie nebo MR angiografie. Magnetickou rezonancí lze blíže specifikovat především hypovaskularizované nádory, u kterých se difuzní vážení ukazuje jako velmi důležité při odlišení papilárních renálních karcinomů. PET/CT s podáním fluorodeoxyglukózy je významnou metodou umožňující na základě míry akumulace fluorodeoxyglukózy posoudit agresivity renálního karcinomu.

Klíčová slova: renální karcinom, angiolipom, papilární renální karcinom, MRI, CT angiografie FDG-PET/CT

SUMMARY

Ferda J, Kastner J, Ferdova E, Mírka H, Baxa J, Hora M , Hes O, Fínek J, Kreuzberg B. Imaging of solid kidney tumors

Renal cell carcinoma reaches the highest incidence in the Czech Republic world wide. The most important role of the imaging methods is to distinguish it in between the all solid and cyst-like renal lesions. Even the ultrasound (sometimes including application of contrast material) remains the basic imaging method, CT-angiography and MR-angiography is the most important recent methods to display its own tumorous tissue including the vessels supplying the tumor and the whole kidney. Magnetic resonance is able to improve the differential diagnosis in hypo-vascular (especially papillary renal cell carcinoma) when the diffusion weighted imaging is used. PET/CT is enabling to estimate the aggressiveness of the renal cell carcinomas according their level of fluorodeoxyglucose accumulation.

Key words: renal cell carcinoma, angiolipoma, papillary renal cell carcinoma, MRI, CT-angiography, FDG-PET/CT


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět