Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2012;66(3): 268 -270

ONEMOCNĚNÍ PARENCHYMU LEDVIN U DĚTÍ

DISEASES OF THE RENAL PARENCHYMA IN CHILDREN

Zdeňka Ráčilová1, Jarmila Skotáková1, Ivana Červinková1, Marcela Charvátová1, Denisa Pavlovská1, Zdeněk Pavlovský2
1 Klinika děLské radiologie FN a LF MU, Brno
2 Patologicko-anatomický ústav FN a LF MU, Brno
SOUHRN

Ráčilová Z, Skotáková J, Červinková I, Charvátová M, Pavlovská D, Pavlovský Z. Onemocnění parenchymu ledvin u dětí

Přehledné sdělení shrnuje současné přístupy k detekci onemocnění ledvinného parenchymu v dětském věku, zaměřuje se na výhody ultrazvukového vyšetření a  ukazuje na indikace výpočetní tomografie a magnetické rezonance.

Klíčová slova: onemocnění renálního parenchymu, zobrazování v dětském věku, záněty ledvin, tumory ledvin

SUMMARY

Ráčilová Z, Skotáková J, Červinková I, Charvátová M, Pavlovská D, Pavlovský Z. Diseases of the renal parenchyma in children

The manuskript reviewed current approaches in detection of the renal parenchyma diseases in children, focuses the advantages of the ultrasound imaging and pointed the indications of computed tomography and magnetic resonance imaging.

Key words: renal parenchyma diseases, imaging in childhood, kidney inflammations, kidney tumors


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět