Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2012;66(4): 424 -429

ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ A MAGNETICKÁ REZONANCE ČELISTNÍCH KLOUBŮ

ULTRASOUND AND MAGNETIC RESONANCE OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS

Andrea Šprláková-Puková1, Alena Štouračová1, Miloš Keřkovský1, Ondřej Liberda2, Vojtěch Peřina2, Karel Bartušek3, Zdenek Smékal4, Ondřej Šmirg4
1 Radiologická klinika LF MU a FN, Brno
2 Klinika ústní a čelistní chirurgie FN, Brno
3 Ústav přístrojové techniky AV, Brno
4 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, Brno
SOUHRN

Šprláková-Puková A, Štouračová A, Liberda O, Peřina V, Bartušek K, Smékal Z, Šmirg O. Ultrazvukové vyšetření a magnetická rezonance čelistních kloubů

Cíl. Korelace ultrazvukového vyšetření polohy disku temporomandibulárního kloubu s vyšetřením na magnetické rezonanci.

Metoda. Celkem bylo vyšetřeno 95 pacientů, 112 čelistních kloubů, soubor zahrnoval 10 mužů, 85 žen, věkové rozhraní 14-74 let, průměrný věk 37 let. Vyšetření na ultrazvuku probíhalo na přístroji Philips iu22 lineární 17 MHz sondou ve dvou fázích - klidové a dynamické - při otevírání úst. Na magnetické rezonanci byli pacienti vyšetření na přístroji Philips Achieva 1,5 T s  povrchovou cívkou a mikroskopickou cívkou, každé vyšetření zahrnovalo sekvenci s postupným otevíráním úst.

Výsledky. Souhlas mezi ultrazvukovým vyšetřením a magnetickou rezonancí při ventrální poloze byl 96%, z toho byla diagnostikována repozice disku v 94%, u  pacientů bez repozice byla senzitivita nižší - 65%.

Klíčová slova: disk, magnetická rezonance, temporomandibulární kloub, ultrazvuk

SUMMARY

Šprláková-Puková A, Štouračová A, Liberda O, Peřina V, Bartušek K, Smékal Z, Šmirg O. Ultrasound and magnetic resonance of the temporomandibular joints

Aim. The aim of this study was the correlation of an ultrasound examination of the disk of the temporomandibular joint with the magnetic rezonance examination.

Method. In total has been examined 95 patients, 112 mandibular joints, file include 10 men, 85 women, age interface 14-74 years old, the average age of 37 years. The patients were examined using Philips iu22 with linear 17 MHz probe with dynamic phase - with opening the mouth. On the MRI, the patients were examined using Philips Achieva 1.5 T with the surface coil and microscopic coil, each examination included a sequence with the gradual opening of the mouth.

Results. Consent between the ultrasound examination and magnetic resonance imaging in the anterior position was 96%, disc reposition in 94% of patients, without reposition in 65% cases.

Key words: disc, magnetic resonance imaging, temporomandibular joint, ultrasound


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět