Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2012;66(4): 420 -423

SYNOVIÁLNÍ SARKOM JAKO PŘÍČINA ILEOFEMORÁLNÍ TROMBÓZY

SYNOVIAL SARCOMA AS A CAUSE OF ILEOFEMORAL DEEP VENOUS THROMBOSIS

Michal Dvořák, Alena Štouračová, Jakub Hustý, Marek Mechl
Radiologická klinika LF MU a FN, Rrno
SOUHRN

Dvořák M, Štouračová A, Hustý J, Mechl M. Synoviální sarkom jako příčina ileofemorální trombózy

Kazuistika pojednává o třicetileté pacientce, která byla opakovaně hospitalizována pro levostrannou ileofemorální trombózu. Pacientka byla indikována k lokální farmakologické trombolýze. V průběhu trombolýzy bylo však vyjádřeno podezření na možnost komprese cév zvenčí. Následovala další vyšetření, která odhalila měkkotkáňovou nebolestivou formaci na mediální straně stehna jako příčinu na léčbu rezistentní trombózy. Rezistence se nacházela v těsném kontaktu s nervově-cévním svazkem na stehně. Dle histologie se jednalo o bifázický synoviální sarkom. V době diagnózy byly již přítomny vzdálené plicní metastázy I přes intenzivní neoadjuvantní léčbu dochází k  progresi zejména plicního postižení. Chirurgická léčba není toho času indikována. Pacientka umírá 6 měsíců od stanovení diagnózy.

Klíčová slova: sarkom, synoviální, trombóza, expanze

SUMMARY

Dvořák M, Štouračová A, Hustý J, Mechl M. Synovial sarcoma as a cause of ileofemoral deep venous thrombosis

Case report deals with a 30-year-old female patient, who was repeatedly admitted to hospital with left sided ileofemoral thrombosis. The patient was scheduled to local farmacological thrombolysis. During the thrombolysis a  suspicion of compression of the vessels from outside was expressed. A further examination revealed an extensive soft-tissue non-painful mass on the medial side of the thigh as a cause of the thrombosis, which was not responding to the treatment. The lesion was in close contact with the femoral neurovascular bundle. The histological examination proved biphasic synovial sarcoma. At the time of diagnosis, distant lung metastases were already present. Despite intensive neoadjuvant therapy the disease, especially the lung affection progressed. The patient died six months after the detection of the diagnosis.

Key words: sarcoma, synovial, thrombosis, mass


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět