Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2012;66(4): 410 -419

DIAGNOSTIKA NÁDORŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ POMOCÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

DIAGNOSTIC IMAGING OFTHE SOFTTISSUETUMORS USING MAGNETIC RESONANCE

Hynek Mírka1, Jiří Ferda1, Jan Kastner1, Boris Kreuzberg1, Tomáš Pavelka2, Michal Michal3
1Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FF UK a FN, Plzeň
3 Šiklův ústav patologie FF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Mírka H, Ferda J, Kastner J, Kreuzberg B, Pavelka T, Michal M. Diagnostika nádorů měkkých tkání pomocí magnetické rezonance

Nádory měkkých tkání jsou rozsáhlou a značně heterogenní skupinou onemocnění vyžadující multimodalitní diagnostický přístup. Magnetická rezonance se stala díky vysoké senzitivitě a kontrastnímu rozlišení nejefektivnější metodou při jejich detekci a lokálním stagingu. Její možnosti při stanovení histologického typu nádoru a často i při rozhodnutí, zda je leze benigní či maligní jsou značně omezené. Z tohoto důvodu musí být až na výjimky kombinována s  histologickým vyšetřením, které je rovněž nezbytné pro kompletní staging. Článek se zabývá technikou vyšetřování nádorů měkkých tkání pomocí magnetické rezonance a využitím metody při stagingu a diferenciální diagnóze. Krátce jsou zmíněny i možnosti dalších zobrazovacích modalit.

Klíčová slova: magnetická rezonance, nádory měkkých tkání, klasifikace, diferenciální diagnóza, staging

SUMMARY

Mírka H, Ferda J, Kastner J, Kreuzberg B, Pavelka T, Michal M. Diagnostic imaging of the soft tissue tumors using magnetic resonance

Soft tissue tumors are large and heterogenous group of diseases requiring multimodality diagnostic approach. Magnetic resonance is, thanks to its high sensitivity and contrast resolution, the most effective method for their detection and local staging. Its possibilities in determining the histological type of tumor and in the decision whether the lesion is benign or malignant are quite limited. For this reason it MRI must be, with few exceptions, combined with histological examination, which is also necessary for complete staging. This article deals with MRI examination technique and the use of this method for staging and differential diagnosis. The possibilities of other imaging modalities are also briefly mentioned.

Key words: magnetic resonance imaging, soft tissue tumors, classicifation, differential diagnosis, staging


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět