Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2012;66(4): 403 -409

ROLE HYBRIDNÍCH ZOBRAZOVACÍCH METOD V DETEKCI SKRYTÉHO PYOGENNÍHO ZÁNĚTU MUSKULOSKELETÁLNÍHO APARÁTU U NEMOCNÝCH V SEPTICKÉM STAVU

A ROLE OF HYBRID IMAGING METHODS IN THE DETECTION OF OCCULT PYOGENOUS MUSCULOSKELETAL INFLAMMATIONS IN PATIENTS IN SEPTIC STATE

Jiří Ferda1, Eva Ferdova1, Alexander Malán1, Jan Záhlava1, Jan Baxa1, Martin Matějovič2, Boris Kreuzberg1
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 1. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Ferdova E, Malán A, Záhlava J, Baxa J, Matějovič M, Kreuzberg B. Role hybridních zobrazovacích metod v detekci skrytého pyogenního zánětu muskuloskeletálního aparátu u nemocných v septickém stavu

Cíl. Zhodnotit možnosti hybridního zobrazení a frekvenci používaných výkonů v  detekci okultního muskuloskeletálního pyogenního zánětu jako příčiny sepse.

Metoda. Retrospektivně byly zhodnocena hybridní zobrazení indikovaná během 3 let k detekci příčiny septického stavu nejasného původu, vyšetření byla vyhledána mezi všemi provedenými 18F-FDG-PET/CT a SPECT/CT.

Výsledky. Bylo provedeno celkem 27 vyšetření 18F-FDG-PET/CT z indikace sepse nejasného původu, kdy v šesti případech byla nalezena spondylodiscitida, pyogenní artritida ve třech případech, svalový absces ve dvou případech a  infekce endoprotézy ve čtyřech případech. Muskuloskeletální příčina sepse tvořila 55,5 % případů.

Bylo provedeno celkem 16 vyšetření SPECT/CT, kdy v deseti případech byly použity techneciem značené fragmenty myších protilátek a v šesti případech leukocyty značené 99mTc-HMPAO. Ve dvou případech byla prokázána akutní spondylodiscitida, v jednom případě chronická spondylitida a v jednom případě mnohočetné abscesy svalů původem v infekci endoprotézy. Muskuloskeletální příčina tvořila 25 % nálezů.

Závěr. Za dobu současného používání PET/CT a SPECT/CT v detekci okultních infekcí tvoří větší díl vyšetření pomocí 18F-FDG-PET/CT, neboť nabízí vícečetné výhody před zobrazeními leukocytárními.

Klíčová slova: sepse, PET/CT, SPÉCT/ CT, značené leukocyty, antileukocytární protilátka

SUMMARY

Ferda J, Ferdova E, Malán A, Záhlava J, Baxa J, Matějovič M, Kreuzberg B. A  role of hybrid imaging methods in the detection of occult pyogenous musculoskeletal inflammations in patients in septic state

Aim. To asses a role and frequency of indications of hybrid imaging methods in the detection of occult pyogenous musculoskeletal inflammation as a cause of the septic state of unknown origin.

Method. The retrospective evaluation of the hybrid imaging indicated due a  sepsis of unknown origin during three years was performed. All procedures of 18F-FDG-PET/CT and the SPECT/CT using labeled leucocytes were enrolled into the assessment.

Results. 27 procedures of 18F-FDG-PET/ CT were performed due to the searching of the cause in cases of the sepsis of unknown origin; the spondylodiscitis was found in 6 cases, pyogenous arthritis in 3 cases, muscular abscesses in 2 cases and 4 cases of pyogenous infection of implanted joint prosthesis. Muskuloskeletal inflammations formed 55,5% of all findings.

16 procedures of SPECT/CT were performed, 10 using 99mTc-labeled antigranulocyte antibodies, and 6 using 99mTc-HMPAO labeled leukocytes. In 2 cases, the acute spondylodiscitis was found, one case of chronic spon-dylitis and one case of soft tissue abscesses due to the infection of endoprosthesis were found. Muskuloskeletal inflammations formed 25% of all findings.

Conclusion. During the period of the parallel use of PET/CT and SPECT/CT in detection of occult infection, the majority of procedures were performed using 18F-FDG-PET/CT, offering multiple advantages over leukocyte imaging.

Key words: sepsis, PET/CT, SPECT/CT, labeled leucocytes, antileukocytic antibody


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět