Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2012;66(4): 394 -402

ODLIŠENÍ DEGENERATIVNÍCH ZMĚN OD POČÍNAJÍCÍ FÁZE REVMATOIDNÍARTRITIDY A  STANOVENÍ AKTIVITY CHOROBY POMOCÍ ULTRAZVUKOVÉHO VYŠETŘENÍ S KONTRASTNÍ LÁTKOU

DISCRIMINATION OFTHE DEGENERATIVE CHANGES AND INCIPIENT RHEUMATOID ARTHRITIS ANDTHE ASSESSMENT OFTHE DISEASE ACTIVITY WITH CONTRAST ENHANCED ULTRASOUND

Andrea Šprláková-Puková1, Alena Štouračová1, Miloš Keřkovský1, Zdeněk Fojtík2, Monika Obrovská2, Tomáš Pavlík3
1 Radiologická klinika LF MU a FN, Brno
2 Revmatologie, Interní hematoonkologická klinika FN, Brno
3 Institut biostatistiky a analýz MU, Brno
SOUHRN

Šprláková-Puková A, Štouračová A, Keřkovský M, Fojtík Z, Obrovská M, Pavlík T. Odlišení degenerativních změn od počínající fáze revmatoidní artritidy a  stanovení aktivity choroby pomocí ultrazvukového vyšetření s kontrastní látkou

Cíl. Zjistit, zda je možné pomocí ultrazvukového vyšetření s kontrastní látkou, odlišení zánětlivého postižení charakterizovaného angiogenezí (revmatoidní artritidy) od změn degenerativních. Zjistit, zda aplikace kontrastní látky pomůže odlišit aktivní fázi od změn chronických u již stanovené revmatoidní artritidy (RA).

Metoda. Vyšetření probíhala na přístroji Philips iu22 s povrchovou lineární sondou 12-17 MHz, kontrastní látka (k.l.) použitá v této práci byl sulfurhexafluorid (SonoVue®, Bracco) v množství 5 ml. První skupina (odlišení revmatoidní artritidy od degenerativních změn) zahrnovala 63 pacientů, druhá skupina pacientů (stanovení aktivní fáze revmatoidní artritidy) obsahovala vyšetření 55 pacientů. Všichni pacienti byli sledováni revmatologem, byla provedena zvyklá laboratorní vyšetření, u pacientů s revmatoidní artritidou bylo stanoveno DAS28 skóre.

Výsledky. Při statistickém zpracování byla senzitivita odlišení degenerativních změn od revmatoidní artritidy 75%, specificita 83,7%, u  druhého cíle byla senzitivita aktivní fáze RA 80,6 %, specifkita 66,7% při DAS skóre vyšším jak 5. Na hladině významnosti a = 0,05 byl shledán statisticky významný rozdíl v DAS skóre mezi pacienty s negativním a pozitivním výsledkem ultrazvuku (p < 0,001).

Závěr. Senzitivita a specificita vyšetření ultrazvukového vyšetření s  kontrastní látkou při odlišení zánětu od změn degenerativních může přispět v  diferenciální diagnostice u zánětů, které jsou charakterizovány angiogenezí. U stanovení aktivní fáze RA byla shledána vysoká senzitivita a nižší specificita při ultrazvukovém vyšetření. V obou případech by se však tato metoda mohla stát součástí algoritmu vyšetření.

Klíčová slova: revmatoidní artritida, kontrastní látka, ultrazvuk

SUMMARY

Šprláková-Puková A, Štouračová A, Keřkovský M, Fojtík Z, Obrovská M, Pavlík T. Discrimination of the degenerative changes and incipient rheumatoid arthritis and the assessment of the disease activity with contrast enhanced ultrasound

Aim. The aim of this work was to determine whether the contrast enhanced ultrasound examination would be useful in differentiation between inflammatory joint disease (characterized by angiogenesis) and degenerative disease and to determine whether this method could help to distinguish the active phase of chronic rheumatoid arthritis (RA).

Method. All patients were examined on the ultrasound device Philips iu22 using linear probe 12-17 MHz, the applied contrast agent was sulfurhexafluorid (SonoVue®, Bracco) in quantities of 5 ml. The first group (differentiation between RA and degenerative changes) includes 63 patients, a second group (determination of the active phase of RA) includes 55 patients. All the patients underwent also clinical examination performed by rheumatologist and laboratory examination, in patients with RA the DAS28 score was established.

Results. The sensitivity for the differential diagnosis between the degenerative disease and RA was 75%, specificity 83.7%. For the determination of RA active phase the sensitivity was 80.6%, specificity 66.7%. For the correlations we used the cut-off DAS score 5 to identify the active RA patients. We found statistically significant difference in DAS score between RA patients with negative and positive findings on ultrasound (p < 0,001).

Conclusion. We found that contrast enhanced ultrasound provides clinically acceptable sensitivity and specificity for differentiation between RA and degenerative disease, high sensitivity and comparatively lower specificity for the RA active phase identiffication. This method thus may become a valuable part of the diagnostic algorithm in patients with inflammatory joint disease.

Key words: rheumatoid arthritis, contrast enhanced ultrasound


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět