Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2012;66(4): 386 -393

TARZÁLNÍ KOALICE

TARSAL COALITION

Jindra Brtková1, Petra Jiříčková2
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Multiscan Radiologické centrum Pardubice
SOUHRN

Brtková J, Jiříčkova P. Tarzální koalice

Cíl. Shrnout dostupné informace a analyzovat zobrazené nálezy na námi zachycených běžných i méně běžných případech tarzální koalice. Budeme se zabývat primárními i sekundárními nálezy při vlastním zobrazení i korelací s  literaturou, udávanými histologickými nálezy, zobrazovacími metodami a  protokoly, diferenciální diagnózou a krátkou informací o klinickém nálezu a  léčbě.

Metody. Vyšetřili jsme osm pacientů s různými typy tarzální koalice - s  koalicí talokalkaneální mediální i dorzální, s koalicí kalkaneonavikulární, s  oboustrannou talokalkaneální koalicí i s koalicí talokalkaneokuboidní, která byla součástí komplexnější dysplazie. Nálezy jsou analyzovány především na CT a MR, jsou doplněny RTG snímky.

Výsledky. V závislosti na typu koalice a zvolené projekci, jsou známky na RTG snímku buď patognostické (u šikmé projekce a kalkaneonavikulární koalice), nebo diskrétní a nepřímé (u ostatních projekcí a ostatních typů koalice). CT a  MR zobrazí tuto vadu při vhodně zvolených rovinách zobrazení a sekvencích nepochybně. Mezi nejvýznamnější nálezy patří zúžená nebo přemostěná kloubní štěrbina, nerovná kortikální kost, edém, osteoskleróza a změna tvaru kostí. Časté jsou sekundární degenerativní změny okolních kloubů.

Závěr. Povědomí o známkách této vady umožňuje její rozpoznání i přes její málo frekventní výskyt, a to i v případech, kdy na ni klinický lékař nevysloví podezření. Na CT a MR je třeba při vyšetřování hlezna rutinně zachycovat i  oblast subtalárních kloubů a tarzu.

Klíčová slova: CT, MR, RTG, tarzální koalice

SUMMARY

Brtková J, Jiříčkova P. Tarsal coalition

Aim. To summarize and display the imaging findings in patients with different types of both frequent and less frequent types of tarsal coalition, to discuss the imaging protocols, differential diagnoses and give brief information on clinical findings and treatment.

Method. The authors display CT, MRI and X-ray findings in 8 patients with the main types of coalition (talocalcaneal, calcaneonavicular), with a bilateral talocalcaneal coalition and in a patient with a complex synostosis.

Results. The encountered findings were: narrowed or absent joint space, thinned irregular cortical line, adjacent oedema and sclerosis and an unusual shape of the involved bones. Secondary degenerative changes in the adjacent joints were often encountered. Depending on the type of coalition and on the projection, this diagnosis presents with X-ray findings, which are either prominent (in calcaneonavicular coalition and an oblique X-ray) or subtle and indirect (all other cases). In MRI and CT the diagnosis is much more obvious. The pathognomonic signs as well as secondary degenerative signs will be pointed out together with the appropriate imaging protocols. A differential diagnosis will be discussed. The findings of the authors will be correlated with the literature.

Conclusion. It is necessary to be aware of the findings in tarsal coalition, in order to establish the diagnosis even in cases unsuspected by the clinitian. This is more challenging in plain X-rays, in CT and MRI it is mandatory to include the subtalar and tarsal joints in the examination of the ankle.

Key words: CT, MRI, X-ray, tarsal coalition


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět