Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2012;66(4): 379 -385

ZMĚNY OSTEOBLASTICKÉ AKTIVITY NA 18F-NaF-PET/CTU NEMOCNÝCH S LÉČENÝM KARCINOMEM PROSTATY

CHANGES OF THE OSTEOBLASTIC ACTIVITY ON 18F-NaF-PET/CT IN PATIENTS WITH TREATED PROSTATIC CARCINOMA

Eva Ferdová1, Jiří Ferda1, Jindřich Fínek2, Luboš Holubec jr.2, Boris Kreuzberg1,
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Onkologické a radioterapeutické oddělení LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferdová E, Ferda J, Fínek J, Holubec L jr., Kreuzberg B. Změny osteoblastické aktivity na 18F-NaF-PET/CT u nemocných s léčeným karcinomem prostaty

Cíl. Posoudit význam vyhodnocení následků antiandrogenní terapie na osteoblastickou aktivitu u nemocných s léčeným karcinomem prostaty při vyšetření PET/CT s aplikací 18F-NaF.

Metoda. U 30 po sobě následujících vyšetření 18F-NaF-PET/CT byly sledovány projevy změny osteoblastické aktivity typu vysokoobratové osteopenie a dále přítomnost zlomenin z insuficience. Všechna vyšetření byla provedena po intravenózní aplikaci 18F-NaF v dávce 2 MBq/kg v době rovnovážné distribuce radiofarmaka, CT jako součást vyšetření bylo provedeno nízko dávkově bez aplikace jódové kontrastní látky se submilimetrovým izotropním rozlišením.

Výsledky. U tří nemocných byly přítomny projevy vysokoobratové osteopenie, u  dvou nemocných šlo o změny ve skeletu časně po nasazení antiandrogenní terapie, u jednoho nemocného po nasazení nového typu léčby. U tří mužů byly nalezeny fraktury z insuficience, dvakrát v oblasti pánve, jednou žeber. Celkem u osmi nemocných byla zvýšená aktivita osteoblastů přítomna v zátěžových zónách skeletu a u čtyř nemocných byla vystupňovaná aktivita v degenerativních změnách skeletu.

Závěr. Pomocí 18F-NaF-PET/CT je možné sledovat změny osteoblastické aktivity navozené důsledky antiandrogenní terapie, navíc lze odhalit závažné následky akcelerované osteoporózy, jako jsou zejména pánevní zlomeniny z kostní insuficience.

Klíčová slova: antiandrogenní terapie, karcinom prostaty, fraktury z  insuficience, 18F-NaF-PET/CT

SUMMARY

Ferdová E, Ferda J, Fínek J, Holubec L jr., Kreuzberg B. Changes of the osteoblastic activity on 18F-NaF-PET/CT in patients with treated prostatic carcinoma

Aim. To evaluate the possibilities in the assessment of the consequences of antiandrogen therapy in men with treated prostatic carcinoma during the evaluation of 18F-NaF-PET/CT.

Method. In 30 consecutive examinations of 18F-NaF-PET/CT in men with treated prostatic carcinoma were assessed the changes in the osteoblastic activity like high-turnover osteopenia, and especially the changes related to the insufficiency fractures. All examinations were conducted after intravenous application of 18F-NaF in the dose of 2 MBq/kg during the steady-state period of radiopharmaceutical distribution, all CT scans were performed with low-dose protocol, without application of kosine kontrast materiál a nd with submillimeter spatial resolution.

Results. In 3 patients, the signs of high-turnover osteopenia were found, the all of patients were on relative short-term anti-androgen therapy. In 3 patients, the insufficiency fractures were found, twice in pelvic girdle, once rib fractures. In 8 men, the increased osteoblastic activity was found within weight bearing zones; the degenerative changes with active bone turn over in 4 men respectively.

Conclusion. 18F -NaFPET/CT is the important diagnostic tool which is able to detect the changes of the osteoblastic activity inn patients under antiandrogen therapy and also it is able to detect insufficiency pelvic fractures caused by accelerated osteoporosis.

Key words: antiandrogen therapy, pro-static carcinoma insufficiency fractures, 18F-NaF-PET/CT


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět