Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2012;66(4): 369 -378

TUMORY PÁTEŘE V CT A MR OBRAZU - PŘEHLED A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA NEJČASTĚJŠÍCH POSTIŽENÍ

CT AND MRI OF SPINALTUMORS - REVIEW AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MOST COMMON ABNORMALITIES

Marek Mechl, Andrea Šprláková-Puková, Miloš Keřkovský
Radiologická klinika LF MU a FN, Rrno
SOUHRN

Mechl M, Šprláková-Puková A, Keřkovský M. Tumory páteře v CT a MR obrazu - přehled a diferenciální diagnostika nejčastějších postižení

Souborný referát shrnuje rysy nejčastějších nádorových postižení skeletu páteře na základních zobrazovacích metodách - skiagrafii, počítačové tomografii (CT) a magnetické rezonanci (MR). Předkládá základní diferenciálně diagnostickou rozvahu a rozebírá přínos jednotlivých typů vyšetření u  jednotlivých postižení.

Klíčová slova: nádory, páteř, CT, MR

SUMMARY

Mechl M, Šprláková-Puková A, Keřkovský M. CT and MRI of spinal tumors - review and differential diagnosis of most common abnormalities

This review article summarises radiological features of most common tumorous lesions of spine on X-ray, CT and MR imaging. The main differential diagnostic abnormalities are presented and the value of the individual imaging methods is noted.

Key words: tumours, spine, CT, MRI


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět