Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2012;66(4): 354 -358

FRAKTURY DLOUHÝCH KOSTÍ U DĚTÍ

FRACTURES OF FONG BONES IN CHILDREN

Jarmila Skotáková1, Vladimír Bartl2, Marcela Charvátová1, Zdeňka Ráčilová1, Lucie Dohnalová1
1 Klinika dětské radiologie FN a LF MU, Brno
2 Klinika dětské chirurgie traumatologie a ortopedie FN a LF MU, Brno
SOUHRN

Skotáková J, Bartl V, Charvátová M, Ráčilová Z, Dohnalová L. Fraktury dlouhých kostí u dětí

Zlomeniny v dětském věku se liší od zlomenin dospělých. Kost je u dětí pružná, roste do délky, má velkou remodelační schopnost. U dětí se vyskytuje například suprakondylická fraktura, která se v dospělosti nevyskytuje.

Vedle skiagramu, CT, MR vyšetření je možné i UZ vyšetření poranění, zejména u  neosifikovaného skeletu.

Zlomeniny lze u dětí rozdělit do několika typů: porodní traumata, fraktury batolat, epifyzeolýzy, inkompletní fraktury, suprakondylické zlomeniny.

Klíčová slova: zlomeniny dětí, remodelace kosti, porodní trauma, zlomeniny batolat, epifyzeolýzy, inkompletní fraktury, suprakondylické zlomeniny

SUMMARY

Skotáková J, Bartl V, Charvátová M, Ráčilová Z, Dohnalová L. Fractures of long bones in children

Fractures in children differ from fractures in adults. The bones are more flexible in children, grow in lenght, has good remodeling ability. Some fractures are typical in childhood, do not occur in adults (supracondylar fracture),

Besides X-rays, CT, MRI, the ultrasound examination of the trauma is also possible, especially in nonossified skeleton.

Fractures in children can be divided into some types: birth (delivery) trauma, toddlers fractures, epiphyseolysis, incomplete fractures, stress fractures, supracondylar fractures.

Key words: fractures in children, bone remodeling, birth trauma, toddlers fracture, epiphyseolysis, incomplete fractures, supracondylar fractures


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět