Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2012;66(4): 347 -353

DROBNÉ ÚRAZY PERIFERNÍHO POHYBOVÉHO APARÁTU V RTG OBRAZU

SMALL INJURIES OF PERIPHERAL SKELETAN IN X-RAY IMAGE

Jan Beran
ZRIR IKEM, Praha
SOUHRN

Beran J. Drobné úrazy periferního pohybového aparátu v RTG obrazu

I v éře magnetické rezonance (MR) a výpočetní tomografie (CT) zaujímá RTG snímek důležité místo ve vyšetřovacím algoritmu periferního skeletu.

U úrazů v okolí kloubů vychází poranění nebo přetížení ze svalů a jejich úponů, ale jeho průvodním jevem bývá postižení skeletu, většinou drobné - avulze, na přehledném snímku.

Tyto nálezy bývají nejčastěji u mladých jedinců a sportovců, protože jsou spojeny se zvýšenou pohybovou aktivitou. Nejčastěji postiženými oblastmi jsou rameno, loket, zápěstí, ruka, pánev, koleno, kotník a noha.

Klíčová slova: úraz, pohybový systém, avulze

SUMMARY

Beran J. Small injuries of peripheral skeletan in X-ray image

Even in era of magnetic resonance (MR) and computed tomography (CT) skeletal x-ray takes its place in peripheral bones imaging algorithm.

In traumatic changes around joints the forces are coming out from muscle injury or overload, but its outcome is usually a small bone fragment - avulsion on X-ray.

These findings are predominant in young adults or sportsmen, because of association with sport activities and increased motion. Mostly involved areas are shoulder, elbow, wrist, hand, pelvis, knee, ankle and foot.

Key words: trauma, musculoskeletal system, avulsion


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět