Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2013;67(1): 73 -80

CT S DUÁLNÍ ENERGIÍ ZÁŘENÍ - REDUKCE EFEKTIVNÍ RADIAČNÍ DÁVKY POMOCÍ ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SINOGRAM AFFIRMED ITERATIVE RECONSTRUCTION

DUAL-ENERGY CT- EFFECTIVE DOSE REDUCTION USING THE ITERATIVE RECONSTRUCTION ALGORITHM SINOGRAM AFFIRMED ITERATIVE RECONSTRUCTION

Jiří Ferda, Jan Baxa, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Baxa J, Mírka H, Kreuzberg B. CT s duální energií záření - redukce efektivní radiační dávky pomocí iterativní rekonstrukce dat algoritmem sinogram affirmed iterative reconstruction

Cíl. Posoudit vliv iterativní rekonstrukce dat na efektivní dávky vyšetření CT s duální energií záření (DECT).

Metoda. Byla zhodnocena efektivní dávka u celkem jedenácti skupin po 40 vyšetřeních provedených na dvouzdrojovém přístroji první a druhé generace za použití režimu jednozdrojového jednoenergetického a DECT s použitím iterativní rekonstrukce technikou sinogram affirmed iterative reconstruction (SAFIRE) v oblasti hrudníku a břicha včetně protokolů využívajících dvoufázové akvizice dat v režimu DECT.

Výsledky. Bylo prokázáno pomocí t-testu pro nezávislé výběry, že mezi vyšetřeními na přístroji druhé generace dvouzdrojového CT s použitím iterativního algoritmu SAFIRE není statisticky významný rozdíl v dávce mezi režimem jednozdrojovým jedno-energetickým režimem DECT (p = 0,0299; 0,9337; 0, 8207), naopak významný rozdíl je mezi protokoly DECT bez iterativní rekonstrukce a s ní (p < 0,0001 u všech porovnání).

Závěr. Iterativní rekonstrukce umožňuje významně snížit efektivní dávku i protokolech DECT a zachovat dávkovou neutralitu ve srovnání s vyšetřeními na jednozdrojových systémech.

Klíčová slova: efektivní dávka, výpočetní tomografie, iterativní rekonstrukce, DECT

SUMMARY

Ferda J, Baxa J, Mírka H, Kreuzberg B. Dual-energy CT - effective dose reduction using the iterative reconstruction algorithm sinogram affirmed iterative reconstruction

Aim. To evaluate the influence of the iterative reconstruction on the effective dose obtained from dual-energy CT (DECT).

Method. The effective dose was calculated within the 11 groups per 40 examinations performed using first and second generation of dual-source systems. Examinations were obtained in single-source single-energy and dual-source dual-energy regimens in thoracic or abdominal regions including the protocols containing iterative data reconstruction using algorithm sonogram affirmed reconstruction (SAFIRE).

Results. Using the t-test for independent data samples was confirmed, that the effective dose obtained with DECT regimen does not differ from those obtained in single-source-single-energy regimen, even if both using SAFÍRE algorithm (p = 0.0299; 0.9337; 0.8207), but on the other side the significant diference occured between DECT with and without iterative reconstruction (p < 0.0001 in all).

Conclusion. The iterative reconstruction enables the significant reduction of the effective dose in DECT to the doses equivalent to single-source sytems.

Key words: effective dose, computed tomography, iterative reconstruction, DECT


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět