Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2013;67(1): 62 -72

18F-FDG PET A PET/CT VYŠETŘENÍ V ČASNÉ DIAGNOSTICE OBROVSKOBUNĚČNÉ ARTERITIDY - SOUBOR 39 PACIENTŮ

18F-FDG PET AND PET/CT EXAMINATIONS IN EARLY DIAGNOSIS OF GIANT CELL ARTERITIS - A COHORT OF 39 PATIENTS

Zdeněk Řehák1, Zdeněk Fojtík2, Petr Szturz2, Zbyněk Bortlíček3, Jana Eremiášová1, Jaroslav Staníček1, Karol Bolčák1, Petr Opletal4, Renata Koukalová1, Iva Neveselá1, Jiří Vašina1, Jiří Prášek5, Iva Kielkowská6, Petr Němec7
1 Oddělení nukleární medicíny MOÚ, Brno
2 Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN, Brno
3 Institut biostatistiky a analýz MU, Brno
4 Oddělení radiologie MOÚ, Brno
5 Klinika nukleární medicíny LF MU a FN, Brno
6 Interní klinika FN, Ostrava
7 II. interní klinika FN U sv. Anny v Brně
SOUHRN

Řehák Z, Fojtík Z, Szturz P, Bortlíček Z, Eremiášová J, Staníček J, Vašina J, Opletal P, Koukalová R, Neveselá I, Bolčák K, Prášek J, Kielkowská I, Němec P 18F-FDG PET a PET/CT vyšetření v časné diagnostice obrovskobuněčné arteritidy - soubor 39 pacientů

Obrovskobuněčné arteritida je řazena mezi vaskulitidy velkých cév. Jejím prvním projevem může být horečnatý stav s elevací markem zánětu (FW a CRP), v  rámci vyšetřování takových nemocných lze využít PET (PET/CT) vyšetření.

Cíl. Ověření, zda vysoká akumulace FDG ve stěnách velkých tepen odpovídá obrovskobuněčné arteritidě.

Metoda. Zařazeno bylo 39 nemocných s podezřením na vaskulitidu velkých tepen na základě PET (25 pacientů) a PET/CT (14 pacientů), jednalo se o 30 žen a  devět mužů ve věku 45-81 let, průměr 64,9 let, medián 65 let. K potvrzení byl zvolen přímý průkaz histologickým vyšetřením z excize tepny (4 pacienti) nebo nepřímý - terapeutický test poklesem FW a CRP při kortikoterapii v  imunosupresivních dávkách (39 pacientů). Akumulace FDG byla měřena v sedmi cévních oblastech, pokud přesahovala akumulaci referenčního jaterního parenchymu, byla oblast hodnocena jako pozitivní. Kontrolním souborem byl vzorek 100 pacientů bez vaskulitidy. Porovnávány byly výsledky dalších zobrazovacích vyšetření.

Výsledky. Obrovskobuněčné arteritis byla ověřena u tří ze čtyř histologických vyšetření. Nepřímým testem byla potvrzena vaskulitida u všech 39 pacientů. U  pacientů s vaskulitidou před nasazením kortikoterapie byla nalézána pozitivita alespoň tří cévních oblastí, zatímco v kontrolním souboru byla nalézána pozitivita 0-2 cévních oblastí. Další zobrazovací vyšetření jasné známky vaskulitidy nedetekovala, mohla být hodnocena jako abnormní.

Závěr. Nález generalizované vysoké akumulace FDG ve velkých tepnách u  nemocných se známkami aktivního zánětlivého onemocnění svědčil pro vaskulitidu velkých tepen. PET (PET/CT) vyšetření detekovalo onemocnění v časné fázi a  určovalo i jeho rozsah. Přímé zobrazení postižení spánkových tepen se zdařilo až za použití PET/CT skeneru.

Klíčová slova: obrovskobuněčná arteritida, temporální arteritida, vaskulitidy velkých cév, horečka neznámého původu, PET, PET/CT

SUMMARY

Řehák Z, Fojtík Z, Szturz P, Bortlíček Z, Eremiášová J, Staníček J, Vašina J, Opletal P, Koukalová R, Neveselá I, Bolčák K, Prášek J, Kielkowská I, Němec R 18F-FDG PET and PET/CT examinations in early diagnosis of giant cell arteritis - a cohort of 39 patients

Giant cell arteritis is classified among large-vessel vasculitis. Its first manifestation may be a febrile state with elevation in inflammation markers (ESR, CRP) and for examinations of such patients it is possible to use PET (PET/CT) scanning.

Aim. To verify if high FDG uptake in the walls of large vessels is corresponding with giant cell arteritis.

Method. Based on PET (25 pts) and PET/ CT (14 pts) examinations, 39 patients with suspicion of large-vessel vasculitis formed a cohort in which were 30 males and 9 females aged 45-81 with a mean age of 64.9 and median of 65 years. For verifying, a direct proof using histologie examination of a vessel excision (4 pts) or an indirect one - a therapeutic test for ESR and CRP decreases during corticotherapy in immunosuppressive doses (39 pts) were opted. FDG uptake was measured in 7 vessel areas with an area evaluated as positive when it surpassed an uptake of the liver parenchyma. As a control group a sample of 100 patients free from vasculitis was used. For comparison, results from further imaging examinations were used.

Results. Giant cell arteritis was proved in 3 from 4 histologie examinations. By indirect testing, vasculitis in all 39 patients was confirmed. In patients with vasculitis before the use of corticotherapy, positivity of at least 3 vessel areas was found, whereas in the control group positivity was observed in 0-2 vessel areas. Further imaging examinations did not detect clear symptoms of vasculitis, it could be evaluated as abnormal.

Conclusion. The finding of generalized high FDG uptake in large vessels in patients with symptoms of active inflammatory disease gave evidence for large-vessel vasculitis. The PET (PET/CT) examinations detected the disease in its early phase and also determined the extent thereof. Direct imaging of afflicted temporal vessels was successful only by using a hybrid PET/CT scanner.

Key words: giant cell arteritis, temporal arteritis, large vessel vasculitis, fever of unknown origin, PET, PET/CT


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět