Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2013;67(1): 59 -61

NÁHODNÁ DETEKCE KARCINOMU TLUSTÉHO STŘEVA PŘI 18F-FDG PET/CT U PACIENTKY S  POZITIVNÍ ANAMNÉZOU CARCINOMA CORPORIS UTERI

ACCIDENTAL COLON CARCINOMA FINDING ON FOLLOW-UP PET-CT WITH 18F-FDG IN A WOMAN WITH POSITIVE HISTORY CARCINOMA CORPORIS UTERI

Jiří Doležal1, Eva Plodrová2, Jaroslav Vižďa1
1 Oddělení nukleární medicíny FN a LF UK, Hradec Králové
2 Radiologická klinika FN a LF UK, Hradec Králové
SOUHRN

Doležal J, Plodrová E, Vižďa J. Náhodná detekce karcinomu tlustého střeva při 18F-FDG PET/CT u pacientky s pozitivní anamnézou carcinoma corporis uteri

Cíl. Prezentovat neobvyklý případ náhodného nálezu karcinomu tlustého střeva při 18F-FDG (fluordeoxyglukóza) PET/CT u 47leté ženy s pozitivní anamnézou carcinoma corporis uteri po léčbě, která byla vyšetřována pro podezřelé hypoechogenní ložisko na játrech dle utrasonografie.

Metoda. Celotělový PET/CT byl proveden za 60 minut po intravenózní aplikaci 18F-FDG (392 MBq - 5 MBq/kg). Akviziční čas PET skenu činil 2.5 minuty na projekci, celkem 7 projekcí. CT sken proběhl ve venózní fázi s intravenózním (80 ml Iomeron 400) a perorální kontrastem (1000 ml Manitol 2%).

Výsledky. PET/CT nově zjistilo náhodný, neočekávaný tumor (průměr 22 mm) s  intenzivní akumulací 18F-FDG v lienální flexuře tlustého střeva, bez přítomnosti regionálních či vzdálených metastáz. Nález na játrech byl normální. Následně provedená koloskopie s odběrem vzorků potvrdila přítomnost karcinomu tlustého střeva. Pacientka podstoupila levostrannou hemikolektomii, při které byl nádor odstraněn a byla předána k dalšímu onkologickému sledování.

Závěr. 18F-FDG PET/CT vyšetření umožnilo detekovat karcinom tlustého střeva v  časném stadiu, provést úspěšnou chirurgickou léčbu a radikálně změnit prognózu pacientky. Dále 18F-FDG PET/CT zkrátilo dobu diagnostického procesu.

Klíčová slova: tumor, tlusté střevo, PET/ CT, náhodný nález

SUMMARY

Doležal J, Plodrová E, Vižďa J. Accidental colon carcinoma finding on follow-up PET-CT with 18F-FDG in a woman with positive history carcinoma corporis uteri

Aim. To present a rare case report of the accidental colon carcinoma finding on 18F-FDG PET-CT in a 47-year-old woman with positive history carcinoma corporis uteri after treatment.

Method. The patient underwent PET-CT with 18F-FDG for a small hypoechogenic lesion by follow-up abdomen ultrasound in a liver near gallbladder bed. The whole body PET-CT was obtained 60 minutes after intravenous injection of 18F-FDG (392 MBq - 5 MBq/kg). The PET scan acquisition time was 2.5 minutes per bed position. Contrast-enhanced CT (venous phase) provided both full CT evaluation (including intravenous and oral contrast) and PET attenuation correction.

Results. The examination revealed 18F-FDG PET-CT positive, accidental tumour in the lienal flexure of the colon without regional or distant metastases and normal liver finding. The subsequent coloscopy and biopsy was performed and exulcerated colon carcinoma was proven by histopathology The patient underwent hemicolectomy and tumour was removed.

Conclusion. PET-CT led to detection of the colon carcinoma in the early stage and subsequent successful surgery treatment and radically changed the patient prognosis and improved patients management.

Key words: cancer, colon, PET-CT, accidental finding


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět