Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2013;67(1): 52 -58

ZOBRAZENÍ KARCINOIDNÍCH NÁDORŮ POMOCÍ PET/CT S PODÁNÍM 18F-FLUORODIHYDROXYFENYLALANINU

IMAGING OF THE CARCINOIDTUMORS USING PET/CT WITH APPLICATION OF 18F-FLUORODIHYDROXYPHENYLALANINE

Eva Ferdová1, Jiří Ferda1, Jan Baxa1, Jindřich Fínek2, Luboš Holubec jr.2, Tomáš Skalický3, Vladislav Třeška3, Boris Kreuzberg1
1 Klinika zobrazovacích metod FF UK a FN, Plzeň
2 Onkologické a radioterapeutické oddělení FF UK a FN, Plzeň
3 Chirurgická klinika FF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferdova E, Ferda J, Baxa J, Fínek J, Holubec L. jr., Skalický T, Třeška V, Kreuzberg B. Zobrazení karcinoidních nádorů pomocí PET/CT s podáním 18F-fluorodihydroxyfenylalaninu

Cíl. Posoudit možnosti využití 18F-FDOPA-PET/CT v zobrazení neuroendokrinních nádorů karcinoidového typu.

Metoda. Byl hodnocen soubor 16 zobrazení 18F-FDOPA-PET/CT u 13 nemocných s NET, která byla provedena pro staging nebo restaging NET. Vyšetření byla provedena po aplikaci 18F-FDOPA v dávce 1-2 MBq/kg, součástí vyšetření bylo plně diagnostické dvoufázové MDCT. Byla hodnocena průměrná akumulace radiofarmaka v  primárním nádoru, jaterních, kostních a uzlinových metastázách a vztah maximální nádorové akumulace k aplikované aktivitě.

Výsledky. Celkem jsme provedli vyšetření u devíti karcinoidů střeva, tří urogenitálních karcinoidů, u jednoho plicního karcinoidů a jednoho pankreatického polypeptidomu. Průměrná úroveň akumulace 18F-FDOPA u karcinoidů dosáhla v jaterních metastázách SUVmax 13,75, v uzlinových metastázách SUVmax 23,38, a výrazně se lišila od akumulace pozadí. Nebyla prokázána závislost mezi aplikovanou aktivitou a maximální akumulací v nádorové tkáni (p = 0,9195, korelační koeficient r = -0,03685). Nové informace byly zjištěny celkem u jedenácti nemocných (84 %).

Závěr. 18F-FDOPA-PET/CT lze s výhodou použít k hodnocení rozsahu postižení NET jak při primárním stagingu, při vyhledávání primárního nádoru, ale i k posuzování residuální aktivity onemocnění.

Klíčová slova: 18F-fluorodihydroxyphenylalanin, 18F-FDOPA, PET/CT, neuroendokrinní nádory, karcinoid

SUMMARY

Ferdová E, Ferda J, Baxa J, Fínek J, Holubec L. jr., Skalický T, Třeška V, Kreuzberg B. Imaging of the carcinoid tumors using PET/CT with application of 18F-fluorodihydroxyphenylalanine

Aim. To evaluate the a role of 18F-FDOPA-PET/CT in the imaging of neuroendocrine tumors (NET) of carcinoid type.

Method. The sample of 16 18F-FDOPA-PET/CT examinations was assessed in patients suffered from NET of carcinoid type. All examinations were performed after intravenous administration of 18F-fiuorodihydroxyfenylalanine in the dose of 1-2 MBq per kilogram of body weight, when the full diagnostic dual-phase MDCT forms the integral part of the examination. The accumulation of the radiopharmaceutical was evaluated in primary tumor, liver metastases, bony metastases or infiltrated lymph nodes.

Results. Nine bowel carcinoids, three urogenital carcinoids, one lung carcinoid, one pancreatic polypeptidoma were investigated. Mean SUV max reached 13.75 in liver metastases, in lymph nodes 23.38, and significantly differed from those measured in the background. The relation between applied radiopharmaceutical activity and maximum tumorous accumulation levels was not confirmed (p = 0.9195, correlation coefficient r = -0.03685).

Conclusion. 18F-FDOPA-PET/CT is useful tool in the evaluation of the spread of NET even if the primary tumor is not previously detected. In such cases, the primary tumor could be detected effectively. Also the assessment of the disease activity is possible.

Key words: 18F-fluorodihydroxyphenylalanine, 18F-FDOPA, PET/CT, neuroendocrine tumors, carcinoid


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět