Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2013;67(1): 39 -45

VYUŽITÍ KONTRASTNÍHO ULTRAZVUKU V DIAGNOSTICE AKTIVITY CROHNOVY NEMOCI

ASSESSMENT OF CROHN'S DISEASE ACTIVITY WITH CONTRAST ENHANCED ULTRASOUND

Jakub Hustý1, Daniel Bartušek1, Vlastimil Válek1, Markéta Smělá1 Vladimír Zbořil2, Lucie Prokopová2
1 Radiologická klinika FN Rrno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
2 Interní gastroenterologická klinika FN Rrno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
SOUHRN

Hustý J, Bartušek D, Válek V, Smělá M, Zbořil V, Prokopová L. Využití kontrastního ultrazvuku v diagnostice aktivity Crohnovy nemoci

Cíl. Posoudit přínos a způsob využití kontrastního ultrazvukového vyšetření v  detekci aktivity Crohnovy nemoci.

Metoda. U 61 pacientů bylo provedeno kolonoskopické vyšetření (sloužící jako referenční metoda), nativní ultrazvukové vyšetření střev a kontrastní ultrazvukové vyšetření střev s následnou softwarovou kvantifikační analýzou.

Výsledky. Hodnoty senzitivity/specificity v detekci aktivity střevního zánětu u nativního ultrazvukového vyšetření byly 83,3 %, resp. 77,8 %. U kontrastního vyšetření s použitím parametru Peak Intensity dosahovaly hodnoty senzitivity/specificity 90,7%, resp. 83,7%. Statisticky významně korelovalo s  aktivitou taktéž subjektivní hodnocení postkontrastního sycení střevní stěny a parametr Time to Peak.

Závěr. Kontrastní ultrazvukové vyšetření dosahuje vyšších hodnot senzitivity i  specificity oproti nativnímu vyšetření a v případech hraničních či nejednoznačných nálezů nativního vyšetření může být jeho použití přínosem.

Klíčová slova: ultrazvuk, kontrastní látka, Crohnova nemoc, endoskopie

SUMAMRY

Hustý J, Bartušek D, Válek V, Smělá M, Zbořil V, Prokopová L. Assessment of Crohn's disease activity with contrast enhanced ultrasound

Aim. The aim of the study is to asses contribution and possibilities of contrast enhanced ultrasound in assessment of Crohn disease activity.

Method. Sixty one patients underwent colonoscopy (as reference method), native bowel ultrasound examination and contrast enhanced ultrasound examination with further software quantification analysis.

Results. The calculated values of sensitivity/specifity in determining Crohn disease bowel inflammation activity by native ultrasound were 83,3/77,8%. The contrast enhanced ultrasound by using Peak Intensity parametr reached sensitivity/specifity 90,7/83,7%. Statistically significant difference was confirmed also by using subjective evaluation of bowel wall contrast enhancement and quantification parametr Time to Peak.

Conclusion. Contrast enhanced bowel ultrasound proved higher sensitivity and specificity compared to native examination and its use could be contribution in ambiguous or borderline results of native examination.

Key words: contrast media, Crohn disease, endoscopy ultrasonography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět