Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2013;67(1): 19 -24

PREBIOPTICKÉ ZOBRAZENÍ GLIOMŮ POMOCÍ PET/CT S PODÁNÍM 18F-FLUOROTHYMIDINU

PRE-BIOPTICAL IMAGING OF GLIOMAS USING PET/CT WITH APPLICATION OF 18F-FLUOROTHYMIDINE

Jiří Ferda1, Eva Ferdova1, Karel Mařík2, Jan Mraček1, Ondřej Hes2
1 Klinika zobrazovacích metod FF UK a FN, Plzeň
2 0ddělení neurochirurgie FN, Plzeň
3 Šiklův ústav patologické anatomie LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Ferdova E, Mařík K, Mraček J, Hes O. Prebioptické zobrazení gliomů pomocí PET/CT s podáním 18F-fluorothymidinu

Cíl. Zhodnotit zkušenosti s prebioptickou diagnostikou proliferační aktivity gliomů pomocí PET/CT s podáním 18F-fluorothymidinu.

Metoda. Byl zhodnocen soubor 21 mozkových nádorů (u nemocných v průměrném věku 50,3 let v rozpětí 26-72 let), 18F-FLT-PET/CT bylo provedeno před stanovením patologicko-anatomické diagnózy. Byla porovnána úroveň akumulace 18F-FLT s  proliferační aktivitou hodnocenou pomocí markeru Ki-67.

Výsledky. Bylo dosaženo následujících výsledků - přesnost (acuracy) 90,4 % (19/21), senzitivita 90 % (9/10), specifkita 90,9 (10/11), pozitivní prediktivní hodnota 90 % (9/10) a negativní prediktivní hodnota 90,9 % (10/11).

Závěr. 18F-FLT-PET/CT je vysoce spolehlivý test při prebioptickém hodnocení proliferační aktivity gliomů, vede k lepšímu cílení biopsie a k časnému nalezení maligního zvratu gliomů.

Klíčová slova: 18F-FLT, PET/CT, proliferační aktivita, gliom

SUMMARY

Ferda J, Ferdova E, Mařík K, Mraček J, Hes O. Pre-bioptical imaging of gliomas using PET/CT with application of 18F-fluorothymidine

Aim. To evaluate a value of the proliferation activity assessment in gliomas using PET/CT with the application of 18F-fiuorothymidine.

Method. The sample of 21 tumors was analyzed (in patients with mean age 50.3, range 26-72 years), 18F-FLT-PET/CT was performed before confirmation of the histological diagnosis, and the level of 18 F-FLT accumulation was compared with the assessment of proliferation activity using immunohistochemistry evaluation of Ki-67.

Results. Following results were reached accuracy 90.4% (19/21), sensitivity 90% (9/10), specificity 90.9 (10/11), positive predictive value 90% (9/10) and negative predictive value 90.9% (10/11).

Conclusion. 18F-FLT-PET/CT is the valuable test to estimate the proliferation activity of gliom before biopsy, could leads to better targeting biopsy and early detection of malignant turnover of glioma.

Key words: 18F-FLT, PET/CT, proliferation activity, glioma


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět