Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2013;67(1): 9 -18

TEORETICKÉ ZÁKLADY POKROČILÝCH METOD MAGNETICKÉ REZONANCE NA POLI NEUROVĚD

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF ADVANCED MAGNETIC RESONANCE METHODS IN NEUROSCIENCE

Ibrahim Ibrahim, Jaroslav Tintěra
Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie, oddělení magnetické rezonance IKEM, Praha
SOUHRN

Ibrahim I, Tintěra J. Teoretické základy pokročilých metod magnetické rezonance na poli neurověd

Ačkoliv konvenční techniky zobrazení magnetickou rezonancí mají dominantní postavení při vyšetření centrálního nervového systému, přesto tyto techniky nedokážou dát informaci o funkčních vlastnostech mozkové tkáně. Kromě konvenčních MR technik však existují i MR metody umožňující některé z těchto vlastností zobrazit. Mezi ně můžeme zařadit funkční magnetickou rezonanci, difuzně vážené zobrazování, resp. zobrazení difuzního tenzoru a  morfometrickou analýzu. Tento článek podává přehled fyzikálních základů zmíněných MR metod a jejich využití ve výzkumu a klinické praxi.

Klíčová slova: funkční magnetická rezonance, zobrazení difuzního tenzoru, morfometrická analýza, mozek

SUMMARY

Ibrahim I, Tintěra J. Theoretical fundamentals of advanced magnetic resonance methods in neuroscience

Although conventional MR imaging techniques play a crucial role in the examination of the central nervous system, these techniques can not give any information about functional properties of the brain tissue. Besides conventional MRI techniques, however, there are some MR methods enabling evaluation of these functional properties. These methods include functional magnetic resonance imaging, diffusion-weighted imaging or diffusion tensor imaging, and voxel based morphometry This article presents the basic physical concepts of the above-mentioned MR techniques and their applications in research and clinical practice.

Key words: functional magnetic resonance imaging, diffusion tensor imaging, voxel-based morphometry, brain


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět