Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2013;67(2): 153 -158

NÁVRH A OVĚŘENÍ STANDARDNÍCH POSTUPŮ PRO OPTIMALIZACI LÉKAŘSKÉHO OZÁŘENÍ PŘI INTERVENČNÍ RADIOLOGII V OBLASTI TEPEN PÁNVE A DOLNÍCH KONČETIN V ČESKÉ REPUBLICE

PROPOSAL AND VERIFICATION OF STANDARD PROCEDURES FORTHE OPTIMIZATION OF MEDICAL EXPOSURE OF PELVIC AND LOWER EXTREMITIES ARTERIES IN AN INTERVENTIONAL RADIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC

Martina Nováková1,2, Filip Cihlář2, Antonín Krajina3, Milouš Derner2
1 Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Praha
2 Radiologické oddělení, Masarykova nemocnice o.z., Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
3 Radiologická klinika LF a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Nováková M, Cihlář F, Krajina A, Derner M. Návrh a ověření standardních postupů pro optimalizaci lékařského ozáření při intervenční radiologii v  oblasti tepen pánve a dolních končetin v České republice

Cíl. Cílem předkládané studie prováděné v České republice a podpořené Státním úřadem pro jadernou bezpečnost bylo navržení a ověření standardních postupů pro intervenční výkony na tepnách pánve a tepnách dolních končetin (cíleně pro perkutánní angioplastiky PTA) které by vedly při aktivní spolupráci zdravotnického personálu k přijatelnému snížení radiační zátěže pacientů a  vyšetřujícího personálu při zachování dostatečné diagnostické informace.

V tomto sdělení předkládáme pouze část této studie, která se zabývala intervenčními výkony na tepnách dolních končetin.

Metoda. V období leden až listopad 2011 byla na čtyřech pracovištích krajských a fakultních nemocnic zpracována data charakterizující dávky ionizujícího záření u nemocných s diagnostickými a intervenčními výkony na tepnách pánve a  dolních končetin z tzv. exam protokolů. Jednotlivá pracoviště byla porovnána a  ta, která měla nadprůměrné dávky, byla o tom informována. Po úpravě jejich způsobu použití angiografického přístroje byly v dalším období červenec až prosinec 2011 opět dávky porovnány.

Výsledky. Po zavedení standardního postupu pro intervenční výkony na tepnách dolních končetin a jeho ověření ve II. sledovaném období byl průměrný skiaskopický čas 14,2 min na výkon, počet scén (skiagrafických obrazových záznamů) na jedno vyšetření byl zredukován na 16,2 a průměrná vstupní povrchová dávka (kerma) klesla na 144 mGy z původních 400 mGy v roce 2009-2010 a plošný dávkový (kermový) součin na 40,02 Gycm2 z původních 92 Gycm2 v roce 2009-2010.

Závěr. Za rok 2011 byla shromážděna požadovaná data z 311 vyšetření, což byl dostatečný statistický soubor pro ověření navrženého standardního postupu pro intervenční výkony na tepnách dolních končetin. Zavedení tohoto standardního postupu vedlo na všech sledovaných pracovištích k významnému snížení vstupní povrchové dávky a plošného dávkového součinu o cca 50 % (vyjma pracoviště referenčního) při dostatečné diagnostické i léčebné výtěžnosti, což prokázalo jeho účelnost a efektivnost.

Klíčová slova: intervenční radiologie, perkutánní angioplastika, plošný dávkový součin (DAP), vstupní povrchová dávka (ESD)

SUMMARY

Nováková M, Cihlář F, Krajina A, Derner M. Proposal and verification of standard procedures for the optimization of medical exposure of pelvic and lower extremities arteries in an interventional radiology in the Czech Republic

Aim. The Purpose of this study, conducted in the Czech Republic and supported by the State Office for Nuclear Safety (SUJB), was to propose and verify a  standard processes for interventional procedures on the pelvic and lower extremities arteries, specifically for percutaneous angioplasty, (PTA) which would lead, with the active cooperation of the medical staff, to an acceptable reduction of radiation exposure on patients and medical staff while maintaining sufficient diagnostic information.

In this communication, we present only a part of this study, which dealt with the intervention procedures on arteries of lower.

Method. In the period January-June 2011 were in four departments of regional and university hospitals processed data characterizing exposure to ionizing radiation in patients with diagnostic and intervention procedures on arteries of lower extremities from the exam protocols. Individual sites were compared, and those that had above - average dose was informed. After adjusting their way of using angiographic devices were in the next period July to December 2011 compared to dose again.

Results. After the introduction of the standard procedure for interventional procedures on the lower extremities arteries, the average fluoroscopy time was reduced to 14.2 min. per procedure, the number of frames per examination was reduced to 16.2, the average entrance surface dose decreased to 144 mGy (400 mGy in years 2009-2010) and the dose area product decreased to 40.02 Gycm 2 (92 Gycm2 in years 2009-2010).

Conclusion. During 2011 the required data were collected from a total of 311 examinations. After the introduction of the standard procedure for interventional procedures on the lower extremities arteries to all monitored medical departments the reduction of the entrance surface dose and the dose area product by about 50% occurred, except for at the reference medical department.

Key words: interventional radiology, percutaneous angioplasty (PTA), area dose product (DAP), entrance surface dose (ESD)


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět