Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2013;67(2): 148 -152

ENDOBRONCHIÁLNÍ LÉČBA PLICNÍHO EMFYZÉMU

ENDOBRONCHIAL TREATMENT OF THE LUNG EMPHYSEMA

Eva Kočová1, Vladimír Koblížek2, Jiří Rúta2, Vladimír Bartoš2
1 Radiologická klinika LF UKa FN, Hradec Králové
2 Plicní klinika LF UK a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Kočová E, Koblížek V, Rúta J, Bartoš V. En-dobronchiální léčba plicního emfyzému

Typickým patologicko-anatomickým rysem emfyzému je permanentní rozšíření dýchacích cest distálně od terminálních bronchiolů spolu s destrukcí plicního parenchymu, bez výraznější fibrózy. Chirurgická léčba nabízí tři typy intervencí: bulektomii (resekci velkých bul utlačujících zdravější část plíce), volumredukční operaci plic (LVRS) a plicní transplantaci (jedno či lépe oboustrannou). Alternativou LVRS u inoperabilních nemocných mohou být některé bronchoskopické techniky - metody bronchoskopické volumredukce (BVR). Cílem našeho sdělení je ukázat roli radiologa při indikaci bronchoskopické volumredukce.

Klíčová slova: plicní emfyzém, endoskopická volumredukce, RTG, bronchoskopické techniky

SUMMARY

Kočová E, Koblížek V, Rúta J, Bartoš V. Endobronchial Treatment of the Lung Emphysema

Lung emphysema is characterized as permanently enlarged air space distal to terminal bronchioles accompanied by destruction of lung parenchyma without fibrosis. There are three types of surgical treatment: bullectomy (resection of large emphysematic bulls which oppreses healthy lung parenchyma), volumreduction and lung transplantation (once or double - faced). When surgery is not possible there are some bronchoscopic techniques - bronchoscopic volumereduction. The aim of our list is to show the role of radiologist for the right indication to bronchoscopic volumereduction.

Key words: Lung emphysema, endoscopic volume reduction, X-ray, bronchoscopic techniques


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět