Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2013;67(2): 121 -124

TROMBÓZA LEDVINNÉ A DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY U NOVOROZENCE - MOŽNOSTI INVAZIVNÍ TERAPIE

THROMBOSIS OF THE RENAL VEIN AND INFERIOR VENA CAVA IN THE NEWBORN - INVASIVE TREATMENT OPTIONS

Michal Polovinčák1, Miloš Černý2, Květa Bláhová3, Miloslav Roček1
1 Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha
2 Novorozenecké oddělení při Gynekologicko-porodnické klinice 2. LF UK a FN Motol, Praha
3 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
SOUHRN

Polovinčák M, Černý M, Bláhová K, Roček M. Trombóza ledvinné a dolní duté žíly u novorozence - možnosti invazivní terapie

Trombóza ledvinné žíly je vzácné onemocnění novorozeneckého věku. Jeho incidence je nízká, pohybuje se na úrovni 2,2 na 100 000 živě narozených dětí. Následky onemocnění jsou však časté a dosti závažné. Vzhledem k nízkému výskytu onemocnění nemáme v dostupné literatuře jednoznačná a jednotná terapeutická doporučení opírající se o randomizované studie. V tomto článku autoři předkládají svojí zkušenost s invazivní léčbou tohoto onemocnění u  čtyřdenního novorozence.

Klíčová slova: trombóza, novorozenec, ledvinná žíla, dolní dutá žíla

SUMMARY

Polovinčák M, Černý M, Bláhová K, Roček M. Thrombosis of the renal vein and inferior vena cava in the newborn - invasive treatment options

Renal vein thrombosis is a rare condition of neonatal age. Its incidence is low, 2.2 per 100,000 live births. The consequences of the disease are common and quite serious. Due to the low incidence of the disease, there are no clear and consistent therapeutic recommendations in literature based on randomized trials. In this article, the authors present their experience with invasive treatment of this disease in the four-day newborn.

Key words: thrombosis, newborn, renal vein, inferior vena cava


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět