Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2013;67(3): 214 -220

ZOBRAZOVACIE METÓDY PRI OTOSKLEÓZE - NAŠE SKÚSENOSTI

IMAGING OF OTOSCLEROSIS - OUR EXPERIENCES

Katarína Sláviková1, Zuzana Líšková2, Miroslav Malik1, Zuzana Kabátová3, Milan Profant3
1 I. rádiologická klinika LF UKa UNB, Bratislava, Slovenská republika
2 Rádiológia s.r.o, Bratislava, Slovenská republika
3 I. otorinolaryngologická klinika LFUKa UNB, Bratislava, Slovenská republika
SÚHRN

Slávikova K, Líšková Z, Malík M, Kabátová Z, Profant M. Zobrazovacie metódy pri otoskleóze - naše skúsenosti

Cíl: Otoskleróza je autozomálne dominantné ochorenie s variabilnou penetráciou a expresiou, charakterizované dystrofiou enchondrálnej vrstvy kostného puzdra labyrintu. Ochorenie sa typicky manifestuje prevodovou poruchou sluchu za celistvou blankou bubienka, ale môže sa manifestovať aj percepčnou alebo zmiešanou poruchou sluchu.

Metódy a výsledky: Otosklerózu rozdeľujeme na dve základné formy, fenestrálnu a retrofenestrálnu (kochleárnu). Diagnóza otosklerózy sa stanoví na základe anamnézy (rodinná anamnéza), spektra audiologických vyšetrení a zobrazovacími metódami. Dominantné postavenie v zobrazení má HRCT spánkových kostí. HRCT pomáha potvrdiť diagnózu otosklerózy, vylúčiť iné príčiny prevodovej poruchy sluchu za celistvou blankou bubienka a určiť rozsah postihnutia labyrintu.

Záver: Predmetom skúmania je vzťah rozsahu postihnutia labyrintu a stavu sluchu pri diagnostike a stanovení prognózy otosklerózy.

Klíčová slova: otoskleróza, oválne okienko, platnička strmienka, prevodová porucha sluchu

SUMMARY

Slávikova K, Lišková Z, Malík M, Kabátová Z, Profant M. Imaging of otosclerosis - our experiences

Aim: Otosclerosis is an autosomal dominant disease with variable penetrance and expression. It is characterized by dystrophy of enchondral layer of otic capsule. Otosclerosis typically presents with conductive hearing loss and intact tympanic membrane. Sensorineural or mixed hearing loss may be present in some cases.

Methods and results: Otosclerosis is categorized into two major groups, fenestral and retrofenestral (cochlear). The diagnosis of otosclerosis is based on history, series of audiologic tests and imaging modalities. HRCT is imaging modality of choice. HRCT helps to establish diagnosis of otosclerosis, excludes other cause of conductive hearing loss with intact tympanic membrane and allows grading of otosclerosis.

Conclusion: The size and localisation of otosclerotic labyrinth impairment imaged by HRCT in corelation with level of hearing in diagnosis is the aim of this study.

Key words: otosclerosis, oval window, stapes footplate, conductive hearing loss


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět