Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2013;67(3): 209 -213

VYUŽITÍ MAGNETICKÉ REZONANCE K PRENATÁLNÍMU ZOBRAZENÍ ROZŠTĚPOVÝCH VAD RTU A  PATRA

UTILIZING MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN PRENATAL DETECTION OF CLEFT LIP AND PALATE CLEFTS

Zdeněk Bělobrádek1, Jan Žižka1, Ludovít Klzo1, Eva Šimáková2, Karel Hodík3, Eva Čermáková4, Pavel Eliáš1,
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Fingerlandův ústav patologie FN, Hradec Králové
3 Porodnická a gynekologická klinika LFUKaFN, Hradec Králové
4 Oddělení výpočetní techniky LF UK, Hradec Králové
SOUHRN

Bělobrádek Z, Žižka J, Klzo L, Šimáková E, Hodík K, Čermáková E, Eliáš P. Využití magnetické rezonance k prenatálnímu zobrazení rozštěpových vad obličeje a patra

Cíl: Zhodnocení přesnosti a věrohodností MR vyšetření obličeje plodu při posuzování rozsahu rozštěpových vad rtu pomocí posouzení interpretační shody mezi několika vyhodnocujícími lékaři.

Metoda: Zkoumanýsoubor zahrnuje jednak 23 MR vyšetření plodů gestačního stáří do 24. týdne s různě rozsáhlými rozštěpovými vadami rtu, které byly zachyceny pomocí UZ, a dále 17 standardizovaných vyšetření s normálním nálezem (celkově 40 vyšetření). Po anonymizaci obrazových dat proběhlo nezávislé posouzení MR nálezů třemi radiology a statistické zpracování (interobserver agreement study). Podle jednotného protokolu jsme hodnotili přítomnost rozštěpu a rozsah - postižení alveolárního výčnělku, pokračování/nepokračování na patro. Vyšetření byla prováděna pomocí přístroje Siemens Magnetom Symphony Maestro Class 1,5 T s použitím array cívek.

Výsledky: Nejvyšší míru interpretační shody vykazuje metoda při hodnocení postižení alveolárního výčnělku - 94% (generalizovaná kappa 0,894, SE 0,106), u postižení rtu byla shoda 90 % (generalizovaná kappa 0,848, SE 0,083) a u postižení patra 86 % (generalizovaná kappa 0,711, SE 0,119)

Závěr: MR vyšetření může být s úspěchem využito pro zpřesnění detailní zobrazovací diagnostiky cheilognatopalatoschízy u plodů textačního stáří do 24. týdne gravidity. Nejvyšší věrohodnost má při znázornění integrity alveolárního výčnělku horní čelisti, což představuje z klinického hlediska velmi cennou informaci.

Klíčová slova: prenatální MR, rozštěp rtu, rozštěp patra, alveolární výčnělek

SUMMARY

Bělobrádek Z, Žižka J, Klzo L, Šimáková E, Hodík K, Čermáková E, Eliáš P. Utilizing magnetic resonance imaging in prenatal detection of cleft lip and palate clefts

Aim: Assessing accurancy and credibility of MRI in the assessment of fetal facial cleft lip defects severity using interpretive agreement study between several specialists.

Methods: Our study consists of 23 MRI examinations of fetusee in gestation age before 24 week with differently severe lip clefts, which were detected by ultrasound as well as other 17 examinations without face anomaly (whole group counts 40 cases). Datasets were anonymized and analyzed by 3 radiologists and statistical analysis was performed. According to standardised protocol presence of cleft and degree of severity was evalueted - alveolar ridge envolment, continuation or noncontinuation to pallate.

The examinations were perfomed by Siemens Magnetom Symfony Masestro Class 1.5 T with use of array coils.

Results: The best degree of interpretive agreement was in evaluation of alveolar ridge envolment - 94% (generalized kappa 0,894, SE 0,106), for isolated cleft lip it was 90% (generalized kappa 0,848, SE 0,083) and for defect of palatte 86% (generalized kappa 0,711, SE 0,119).

Conclusion: MRI examination could be successfully used for more accurate imaging of cheilognathopalattoschisis of fetuses within the 24 gestation week of gravidity. The best credibility is for alveolar ridge defect detection, and this information is clinical very valuable.

Key words: antenatal MR, cleft lip, cleft palatte, alveolar ridge


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět