Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2013;67(3): 204 -208

KVANTIFIKACE ROZSAHU POSTIŽENÍ U NEMOCNÝCH S FIBROTIZUJÍCÍMI INTERSTICIÁLNÍMI PLICNÍMI PROCESY

QUANTIFICATION OF PARENCHYMAF INVOFVEMENT IN PATIENTS WITH FIBROSING INTERSTITIAL LUNG DISEASES

Martina Šterclová, Martina Vašáková
Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice a 1. LF UK, Praha
SOUHRN

Šterclová M, Vašáková M. Kvantifikace rozsahu postižení u nemocných s  fibrotizujícími intersticiálními plicními procesy

Sdělení shrnuje problematiku kvantifikace fibrotického intersticiálního plicního postižení s využitím počítačové tomografie s vysokou rozlišovací schopností (HRCT). Využít lze jak vizuální tak automatické skórovací systémy. Výhodou vizuálního určení rozsahu postižení je dobrá dostupnost, pokud je zvolen vhodný systém, může skórování provádět i vyškolený pneumolog. Automatické skórovací systémy jsou pravděpodobně vhodnější k posuzování dynamiky vývoje postižení v čase. Míra postižení detekovaná HRCT u pacientů s  idiopatickou plicní fibrózou a chronickou exogenní alergickou alveolitidou koreluje s prognózou.

Klíčová slova: počítačová tomografie s vysokou rozlišovací schopností, intersticiální plicní procesy, plicní fibróza, skórovací systémy

SUMMARY

Šterclová M, Vašáková M. Quantification of parenchymal involvement in patients with fibrosing interstitial lung diseases

Methods summarising the use of high resolution computed tomography (HRCT) in quantification of fibrotic interstitial lung diseases are evaluated in presented study. Visual as well as automatic scoring systems can be used. Visual scoring systems are easy to be assessed and if suitable system is chosen, trained respiratory specialist can be involved in scoring. Automatic scoring systems should be prefered in evaluation of serial HRCT scans. Extent of fibrotic changes in idiopathic pulmonary fibrosis or chronic extrinsic allergic alveolitis can be a good predictor of patient's prognosis.

Key words: high resolution computed tomography, interstitial lung diseases, pulmonary fibrosis, scoring systems


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět