Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2013;67(3): 196 -203

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ FIBRÓZY V MYOKARDU POMOCÍ MRI - PILOTNÍ STUDIE

QUANTITATIVE ASSESSMENT OF MYOCARDIAL FIBROSIS USING MRI - A PILOT STUDY

Lucie Súkupová1, Jaroslav Tintěra1, Dana Kautznerová1, Radka Kočková2
1 Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha
2 Klinika kardiologie IKEM, Praha
SOUHRN

Súkupová L, Tintěra J, Kautznerová D, Kočková R. Kvantitativní hodnocení fibrózy v myokardu pomocí MRI - pilotní studie

Cíl: Pro účely kvantitativního hodnocení obsahu fibrózy v myokardu lze použít závislost T1-relaxačního času na době od podání kontrastní látky. Obsah fibrózy v myokardu ovlivňuje kinetiku kontrastní látky v myokardu. Zkrácení T1-relaxačního času myokardu je přímo úměrné množství kontrastní látky zachycené v extracelulárním prostoru, jehož objem souvisí s množstvím fibrózy. Hodnoty T1-relaxace jsou tedy nepřímo úměrné množství fibrózy.

Metoda: Pro hodnocení obsahu fibrózy v myokardu pomocí MRI byla použita MOLLI sekvence využívající inverzní pulzy pro stanovení signálu vil časových bodech, z nichž je vypočtena hodnota T1-relaxace myokardu. T1-relaxační čas byl stanoven před a po podání jednorázového bolusu kontrastní látky pro pacienty s  různým onemocněním.

Výsledky: Byly zjištěny rozdíly mezi hodnotami T1-relaxace pro různá onemocnění myokardu v závislosti na době od podání kontrastní látky. Nejkratší T1-relaxační čas po podání kontrastní látky, a tedy nejpomalejší vymývání kontrastní látky, bylo zjištěno pro střádavá onemocnění. Naopak rozdíl mezi T1-hodnotami nebyl zjištěn mezi zdravými kontrolami a pacienty s myokarditidou.

Závěr: Hodnoty T1-relaxace myokardu lze použít pro kvantitativní hodnocení obsahu fibrózy v myokardu. Pro ověření metody je vhodné porovnat zjištěné hodnoty T1-relaxace s bioptickými výsledky.

Klíčová slova: fibróza, kardiomyopatie, MOLLI sekvence, MRI srdce, T1-relaxace myokardu

SUMMARY

Súkupová L, Tintěra J, Kautznerová D, Kočková R. Quantitative assessment of myocardial fibrosis using MRI - a pilot study

Aim: The dependence of T1-relaxation of myocardium on time since contrast administration can be used for quantitative assessment of myocardial fibrosis because kinetics of contrast medium is influenced by the amount of myocardial fibrosis. Shortening of T1-relaxation time is proportional to the amount of the contrast medium concentrated in the extracellular space. There exists a  dependence between volume of extracellular space and myocardial fibrosis, therefore T1-mapping can be used for quantitative assessment of myocardial fibrosis.

Methods: For myocardial fibrosis assessment, the MOLLI sequence was used for evaluation of signal of 11 images made with different effective inversion times and T1-value was determined. T1-mapping was performed before and after care bolus of the contrast medium for patients with different diagnoses.

Results: A difference between T1-values for different diagnoses was found. The shortest T1-value, therefore the worse wash-out of the contrast medium, was determined for storage diseases. On the other hand, there was not any difference in T1-values between controls and patients with myocarditis.

Conclusion: The T1-mapping can be used for quantification of myocardial fibrosis. The results should be compared with results from myocardial biopsies.

Key words: cardiac magnetic resonance imaging, cardiomyopathy, fibrosis, MOLLI sequence, T1-relaxation of myocardium


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět