Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2013;67(3): 188 -195

CTANGIOGRAFIE BŘIŠNÍ AORTY A DOLNÍCH KONČETIN (CTA DK) - MOŽNOSTI OPTIMALIZACE AKVIZIČNÍHO ČASU A REDUKCE OBJEMU KONTRASTNÍ LÁTKY

CT ANGIOGRAPHY OF AORTOILIAC AND LOWER EXTREMITY ARTERIES - POSSIBILITY OF SCAN TIME OPTIMIZATION AND VOLUME REDUCTION OF CONTRAST AGENT

Jan Baxa1, Jiří Ferda1, Tomáš Vendiš1, Jiří Moláček2, Vladislav Třeška2
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Chirurgická klinika, LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Baxa J, Ferda J, Vendiš T, Moláček J, Třeška V. CT angiografie břišní aorty a  dolních končetin (CTA DK) - možnosti optimalizace akvizičního času a redukce objemu kontrastní látky

Cíl: Významem naší prospektivní studie je možnost významné redukce celkového objemu kontrastní látky při CTA DK díky optimalizaci akvizičního času na základě individuálních cirkulačních parametrů.

Metoda: Celkem u 68 osob s ischemickou chorobou dolních končetin bylo prospektivně provedeno CT angiografické vyšetření břišní aorty a dolních končetin (CTA DK) s použitím kontrastní látky o objemu 40 ml (31 osob) a 50 ml (37 osob) a vysokou rychlostí aplikace (6 ml/s). Akviziční čas byl individuálně vypočten na základě aorto-popliteálního (Ao-P) tranzitního času získaného stanovením denzitní bolusové křivky na dvou úrovních (aorta/popliteální tepna) po jednorázovém podání 10 ml kontrastní látky (tzv. dvojitý testovací bolus).

Kvalita vyšetření vyšetření byla hodnocena subjektivním (skóre 1-3) a  objektivním měřením denzity v pěti úrovních. Vyšetření byla označena jako nediagnostická, pokud byla alespoň jedna oblast při subjektivním hodnocení ohodnocena skórem 3. Ve statistickém hodnocení byla porovnána dosažená kvalita s hodnotami akvizičního času a zpoždění.

Výsledky: Prokázali jsme statisticky významnou korelaci akvizičního času (21-43) a subjektivního (p = 0,0015) a objektivního (p = 0,0117) hodnocení kvality. Také v případě Ao-P tranzitního času byla prokázána statistická korelace s  hodnocením kvality (0,0013, resp. 0,0191). Signifikantně vyšší akviziční čas byl použit u vyšetření s celkově subjektivně nediagnostickou kvalitou (p = 0, 073) a ve všech případech byl vyšší než 31 s. Naopak všechna vyšetření s  akvizičními časy pod 30 s byla plně diagnostická. Při podání 50 ml kontrastní látky bylo dosaženo významně vyšší denzity v jednotlivých sledovaných úrovních (p = 0,076), hodnoty akvizičního času a Ao-P tranzitního času se významně mezi skupinami s různým množstvím kontrastní látky nelišily.

Závěr: Naše práce prokázala možnost významné redukce objemu kontrastní látky při CTA DK za pomoci optimalizace akvizičního času na základě Ao-P tranzitního času, který byl získán po jednorázové aplikaci 10 ml kontrastní látky (dvojitý test bolus). Byla prokázána statisticky významná korelace akvizičního času a  Ao-P tranzitního času na kvalitě provedených vyšetření.

Klíčová slova: CT angiografie, CT angio grafie dolních končetiny, testovací bolus, kontrastní látka

SUMMARY

Baxa J, Ferda J, Vendiš T, Moláček J, Třeška V CT angiography of aortoiliac and lower extremity arteries - possibility of scan time optimization and volume reduction of contrast agent

Aim: The goal of the prospective study is to determine feasibility of peripheral CT angiography (CTA) with adaptive scan time using low volume of contrast agent.

Methods: We performed CTA in extent of abdominal aorta and lower limbs on dual-source CT in two groups of patients with different volumes of contrast agent (400 mgl/l). Volumes of 40ml (31 patients) and 50 ml (21 patients) with 6ml/s injection were used for examinations.

Individual scan time was calculated from peak transit time established from double test bolus (single administration of 10 ml) measurements (proximal abdominal aorta and popliteal arteries). We analyzed subjective quality of CTA (1-3) and objective quality (intraluminal density and CNR) in 5 different levels. Examinations with subjective quality 3 (non-diagnostic) in one level were considered as overall non-diagnostic.

Results: We found significant correlation between scan time (21-43 s) and subjective (p = 0.0015) and objective quality (p = 0.0117) in both groups. Significantly higher (p = 0.029) scan time was used in examinations with overall non-diagnostic quality (6 in 40 ml group and 3 in 50 ml group). The scan times in non-diagnostic examinations were completely over 31s (31.6-42.4) and all examinations with scan time below 30 s were with excellent quality. Significantly better objective quality was reached in 50 ml group (p = 0.076). Time parameters were not significantly different in both groups.

Conclusion: Our results have proved feasibility of peripheral CTA with adaptive scan time and low volume of contrast agent. There is significant correlation of used scan time and AoP peak transit time with quality with probability of determination of suitable group of patients.

Key words: CT angiography, CT angiography of aortoiliac and lower extremity arteries, test bolus, contrast agent


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět