Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2013;67(3): 181 -187

ZÁTĚŽOVÁ PERFUZNÍ VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE MOZKU S PODÁNÍM ACETAZOLAMIDU

ACETAZOLAMIDE CHALLENGE TEST DURING PERFUSION COMPUTED TOMOGRAPHY OF THE BRAIN

Jiří Ferda1, Jan Baxa1, Hynek Mírka1, Jan Mraček2, Vladimír Přibáň2
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Neurochirurgické oddělení FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Baxa J, Mírka H, Mraček J, Přibáň V. Zátěžová perfuzní výpočetní tomografie mozku s podáním acetazolamidu

Cíl: Zhodnotit možnosti provedení zátěžové perfuze mozku po aplikaci acetazolamidu a možnosti posouzení cerebrovaskulární rezervy (CVR).

Metoda: Během 12 měsíců bylo provedeno celkem deset vyšetření objemového perfuzního CT mozku v zátěži po podání 1000 mg acetazolamidu intravenózně, jednalo se o sedm mužů a tři ženy (průměrný věk 54,4 let, rozpětí 28-72 let). V souboru byl sledován stav cerebrovaskulární rezervy pomocí porovnání klidové a zátěžové perfuzní mapy s hodnocením perfuzního objemu (CBV) a středního tranzitního času (MTT).

Výsledky: U všech čtyř nemocných s okluzí vnitřní krkavice na podkladě spontánní disekce nebylo prokázáno snížení CVR. Ze šesti nemocných s  aterosklerotickou okluzí vnitřní krkavice nebylo snížení CVR přítomné u dvou nemocných, ze čtyř nemocných s vyčerpáním CVR byl u třech nemocných proveden EC-IC bypass.

Závěr: Zátěžové perfuzní zobrazení mozku s podáním acetazolamidu pomocí CT je testem vhodným k posouzení CVR u nemocných, u nichž je zvažována indikace EC-IC bypassu. Nejvhodnějšími mapami pro posuzování CVR jsou mapy MTT.

Klíčová slova: perfuzní CT mozku, acetazolamid, extra-intrakraniální bypass

SUMMARY

Ferda J, Baxa J, Mírka H, Mraček J, Přibáň V. Acetazolamide challenge test during perfusion computed tomography of the brain

Aim: To assess the effectiveness of acetazolamide challenge perfusion CT of the brain in detection of cerebrovascular reserve.

Method: During twelve months, 10 examinations of volume perfusion CT of the brain was performed during acetazolamide challenge. The sample of patients consisted of 7 males and 3 females (mean age 54,4 years, range 28-72). The cerebrovascular reserve (CVR) was assessed using the comparison of perfusion maps during rest and challenge, cerebral blood volume (CBV) and mean transit time (MTT) were used.

Results: Significant decrease of CVR was not found in any of four patients with occlusion of internal carotid after spontaneous dissection. In four of six patients with atherosclerotic occlusion of internal carotid, the significant decrease of CVR was found; three of them underwent EC-IC bypass graft surgery. In remaining two patients was found no decrease of CVR.

Conclusion: Acetazolamide challenge test is useful test in detection of CVR, according tis test is possible to stratify the patients in whom the EC-IC surgery may improve the brain blood perfusion.

Key words: brain CT perfusion, acetazolamide, extra-intracranial bypass


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět