Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2013;67(4): 280 -286

INFEKCE MOČOVÝCH CEST U DĚTÍ V ULTRAZVUKOVÉM OBRAZU

ULTRASONOGRAPHY OF URINARY TRACT INFECTION IN CHIFDREN

Lenka Bakaj Zbrožková1, Kamila Michálková1, Hana Flögelová2
1 Radiologická klinika FN a LF UR Olomouc
2 Dětská klinika FN a LF, Olomouc
SOUHRN

Bakaj Zbrožková L, Michálková K, Flögelová H. Infekce močových cest u dětí v  ultrazvukovém obrazu

Infekce močových cest (IMC) se řadí k nejčastějším onemocněním u dětí. Diagnostika je založená na klinických symptomech a laboratorních nálezech. Neméně významné postavení v diagnostickém algoritmu má i vyšetření zobrazovacími metodami. Zlatým standardem je ultrazvukové vyšetření ledvin, močovodů a močového měchýře. Z dalších zobrazovacích metod je možné využít mikční cystouretrografii buď klasickou rentgenovou, nebo v radionuklidové modifikaci, statickou scintigrafii ledvin, CT nebo MR vyšetření. V tomto článku je přehledně popsán ultrazvukový obraz jednotlivých typů infekcí močových cest a je doplněný obrazovou dokumentací.

Klíčová slova: děti, infekce močových cest, ledviny, ultrazvuk

SUMMARY

Bakaj Zbrožková L, Michálková K, Flögelová H. Ultrasonography of urinary tract infection in children

Urinary tract infections (UTI) are one of the most often disease in children. The diagnosis is based on clinical signs and value of laboratory results. Nevertheless imaging methods plays also very important role in the diagnostic algorithm. The gold standard is ultrasonography of kidneys, ureters and urinary bladder. Other usable imaging methods are a voiding cystourethrography which can be modified as a radionuclide examination, static renal scintigraphy, CT or MR investigation.

Ultrasonographic imaging of individual types of urinary tract infections are clearly described in this article and imaging documentation is added.

Key words: children, urinary tract infection, kidney, ultrasonography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět